Quyết định 311/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030"
Số hiệu: 311/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29 tháng 12 năm 2017 giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2026;

Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

b) Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng.

b) Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ đoàn, đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn thông qua các nền tảng số của Đoàn.

c) Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

d) Đến năm 2025, đạt trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”.

đ) Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

e) Đến năm 2025, đạt 90% cán bộ đoàn, hội, đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 70% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng.

g) Đến năm 2025, phấn đấu trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

h) Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ trung ương tới cơ sở thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất.

i) Đến năm 2025, phấn đấu 100% Đoàn cấp tỉnh, mỗi tuần có ít nhất 02 bài viết và đến năm 2030, mỗi tuần có ít nhất 05 bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

k) Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% Đoàn cấp huyện thiết lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan tỏa tin tốt và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc.

l) Đến năm 2025, Đoàn cấp tỉnh mỗi năm tổ chức ít nhất 02 trào lưu và đến năm 2030 mỗi năm tổ chức ít nhất 05 trào lưu trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng, làm theo.

m) Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% xã, phường, thị trấn, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi.

n) Đến năm 2025 phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn mỗi ngày xây dựng mới hoặc đăng tải, chia sẻ ít nhất 01 tin tốt; mỗi tuần ít nhất 01 câu chuyện đẹp và đến năm 2030 đạt 02 tin tốt trên ngày, 02 câu chuyện đẹp trên tuần.

o) Đến năm 2025, đạt 70% và đến năm 2030, đạt trên 95% hộ gia đình đồng hành, hỗ trợ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng do các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả.

a) Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

b) Tăng cường tuyên truyền, giúp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

c) Tuyên truyền về những chủ trương, các cuộc vận động, các giải pháp, các mô hình nhằm định hướng, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành với gia đình, nhà trường chủ động tuyên truyền, giáo dục, cung cấp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

e) Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính dự báo về sự vận động và phát triển của internet, của mạng xã hội, nhất là những trào lưu mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

g) Tổ chức các chiến dịch truyền thông dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng gắn với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện lớn của đất nước.

h) Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng được an toàn, lành mạnh. Tuyên truyền, vận động thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Tăng cường công tác phối hợp, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo đề nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

b) Bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi xâm hại quyền riêng tư của thanh niên, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.

c) Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa, các trò chơi trực tuyến có yếu tố bạo lực, trái với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên không gian mạng; phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các nhà sản xuất, các doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến, ấn phẩm sách, báo, video trực tuyến có yếu tố bạo lực, khiêu dâm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Phát hiện, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu, độc; chủ động đấu tranh phản bác trực diện những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch theo nội dung, lĩnh vực và nhóm đối tượng cụ thể; tố giác hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

3. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng

a) Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, tích cực liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa thực hiện của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của các tầng lớp Nhân dân và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; các thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện và tinh thần xây dựng cao.

b) Tăng số lượng, tần suất đăng tải những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; những tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên, thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.

c) Triển khai các đợt thi đua cao điểm, tuần cao điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng loạt đăng tải tin tốt, câu chuyện đẹp trên không gian mạng, trong đó, chú trọng đăng tải trên các nền tảng số, mạng viễn thông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội.

d) Phát hiện, tôn vinh, kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội định kỳ hằng năm tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam những câu chuyện đẹp”.

đ) Khuyến khích, vận động văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng, có uy tín đăng tải các thông tin tích cực, câu chuyện ý nghĩa; chủ động sản xuất, thực hiện các sản phẩm tuyên truyền tích cực hướng tới thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

4. Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng

a) Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực hiện có phục vụ công tác thông tin dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các kênh thông tin phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đảm bảo hiệu quả, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển.

c) Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục riêng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên các trang báo điện tử.

d) Triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

5. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

a) Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền hiện đại như: đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động, video clip, phim ngắn, tuyên truyền trên không gian mạng về các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

b) Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền dạng video đồ họa 2D, 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo... tái hiện lại các tấm gương anh hùng dân tộc, đặc biệt là các gương anh hùng trẻ tuổi.

c) Xây dựng các chương trình truyền hình phát sóng định kỳ (1 tuần/lần) về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Xây dựng các thư viện điện tử và bảo tàng trực tuyến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các cuộc triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật giới thiệu về lịch sử của dân tộc. Xây dựng các trò chơi trực tuyến mang tính giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

6. Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả của các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Sử dụng không gian mạng và áp dụng công nghệ số để nắm bắt các thông tin, dữ liệu về thanh niên, tâm lý, nguyện vọng và xu hướng vận động của giới trẻ để kịp thời đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, gặp gỡ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Hằng năm, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đối thoại với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên quy mô toàn quốc theo cả 02 phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh đối thoại với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tối thiểu 01 lần/năm theo cả 02 phương thức trực tiếp và trực tuyến.

d) Có cơ chế thống nhất thông tin và triển khai đồng bộ, đồng thời các thông tin tuyên truyền dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng từ cấp trung ương đến cơ sở.

đ) Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức, cơ quan chức năng trong ứng dụng các kênh thông tin tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

e) Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

7. Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

a) Phát huy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trẻ, có tâm huyết trong việc kết nối, chia sẻ thông tin và dẫn dắt thanh niên, thiếu niên, nhi đồng truyền thụ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa.

b) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tương tác và thực hành trên không gian mạng như: kỹ năng thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng truyền thông... cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Nâng cấp, hoàn thiện và phát huy vai trò các nhà văn hóa, trung tâm hoạt động dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng xứng tầm với yêu cầu của sự phát triển, gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Thành lập các đội hình, mô hình tập hợp các thanh niên yêu thích lý luận chính trị, tạo diễn đàn trực tuyến trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ cho thanh niên trong giáo dục lý tưởng cách mạng.

đ) Đoàn cấp huyện thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan tỏa tin tốt và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

e) Thành lập và tổ chức hoạt động bộ phận “Tổng đài hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu nhi trên không gian mạng”, phát hiện và xử lý các sự việc tác động tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, ứng cứu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi gặp phải tình huống xấu trong quá trình tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép trong các chương trình, đề án đã được phê duyệt.

b) Tài trợ, viện trợ quốc tế; huy động từ xã hội, cộng đồng.

c) Các nguồn hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Là cơ quan chủ trì, thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực hiện Chương trình.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; chủ trì thực hiện nhiệm vụ, giải pháp số 1,3, 4, 5, 6, 7 của Chương trình; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng Chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình ở địa phương, đơn vị.

d) Chủ trì kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình.

đ) Chủ trì sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết Chương trình và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức các nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng.

b) Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân.

c) Triển khai hiệu quả các hoạt động của Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

d) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; phối hợp kiểm tra, đánh giá hàng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ, giải pháp số 2 của Chương trình.

b) Tăng cường kiểm tra các hoạt động của các cơ quan báo chí, rà soát nội dung các cổng thông tin, kênh thông tin trực tuyến, nội dung trò chơi trực tuyến và dịch vụ trực tuyến đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương xây dựng chuyên mục, tuyến bài, bản tin tuyên truyền và phục vụ cho các hoạt động của Chương trình.

d) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; phối hợp kiểm tra, đánh giá hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì xây dựng hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật hiện đại, nhân văn, có tính giáo dục cao phù hợp với tâm lý lứa tuổi và địa bàn, vùng miền đăng tải trên không gian mạng; tăng cường tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

b) Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan xây dựng thư viện điện tử, sách điện tử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; phối hợp kiểm tra, đánh giá hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

5. Bộ Nội vụ

Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiểm tra, đánh giá hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; phối hợp kiểm tra, đánh giá hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

7. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan cân đối kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Chương trình, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

a) Triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức các hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật, các yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

b) Rà soát, phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và môi trường không gian mạng.

c) Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chuyên trách công tác trên không gian mạng phục vụ nhiệm vụ công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Phối hợp phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi xâm hại thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo quy định của pháp luật.

đ) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; phối hợp sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

9. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với thế hệ trẻ trên không gian mạng trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng theo chức năng và nhiệm vụ của từng bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

10. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí

a) Triển khai công tác thông tin tuyên truyền góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết, kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai, thực hiện Chương trình.

b) Đẩy mạnh triển khai tuyên truyền giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên các nền tảng số; tăng cường tin tốt, câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu, xuất sắc trên các nền tảng số; tổ chức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương triển khai công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; chỉ đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

12. Đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

a) Chủ trì biên soạn những nội dung tuyên truyền liên quan đến lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội trung ương có liên quan

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt trên không gian mạng.

b) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng trong các phong trào đang triển khai.

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho người lao động trong độ tuổi thanh niên trên không gian mạng.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong các phong trào đang triển khai.

- Tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục chuẩn mực đạo đức, lối sống tốt đẹp của gia đình cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

d) Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam: Tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

đ) Hội Khuyến học Việt Nam: Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Chương trình; lồng ghép các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng gắn với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

e) Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội trung ương có liên quan: Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong các phong trào đang triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

14. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới phê duyệt Chương trình/Đề án/kế hoạch, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn thực hiện Chương trình/Đề án/kế hoạch, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang triển khai.

b) Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng theo nội dung được phân công.

c) Thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng do địa phương triển khai theo quy định.

d) Định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (2b). Sơn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CẤP TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”
(Kèm theo Quyết định số
: 311/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

I

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia không gian mạng chủ động, an toàn, tích cực, hiệu quả

1.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo... tìm hiểu, phổ biến các chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về lĩnh vực không gian mạng

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng

Định kỳ 1 lần/năm giai đoạn 2022 - 2030

2.

Tổ chức các Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực không gian mạng (Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng...)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Định kỳ 1 lần/năm   giai đoạn 2022 - 2030

3.

Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phát hành định kỳ mỗi năm 01 bộ, từ năm 2022 - 2030

4.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến không gian mạng

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Định kỳ 1 lần/năm giai đoạn 2022 - 2030

5.

Biên soạn cẩm nang hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tương tác tích cực trên không gian mạng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Định kỳ 1 lần/năm giai đoạn 2022 - 2030

6.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Định kỳ hng năm, giai đoạn 2022 - 2030

II

Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

1.

Xây dựng cẩm nang điện tử hướng dẫn thanh thiếu nhi sử dụng mạng xã hội an toàn, tích cực

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ năm 2022 - 2030

2.

Bản tin an ninh mạng dành cho đoàn viên, thanh niên

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện từ năm 2022, định kỳ 4 số/năm, giai đoạn 2022 - 2030

III

Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng

1.

Tổ chức gặp mặt, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu được phát hiện, giới thiệu qua Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Định kỳ 01 lần/năm, giai đoạn 2022 - 2030

2.

Xây dựng bản tin điện tử “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông

- Định kỳ 1 số/quý, từ 2022 - 2030

IV

Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng

1.

Rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ vận hành các Cổng, Trang thông tin điện tử, báo điện tử, diễn đàn, các trang mạng xã hội chính thống của Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Định kỳ hằng năm

2.

Nâng cấp, vận hành các kênh thông tin tuyên truyền trên không gian mạng

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông

Từ năm 2022 - 2030

3.

Nâng cấp vận hành Thanh niên Điện tử, Tiền phong Điện tử, Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng điện tử

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông

Từ năm 2022 - 2030

V

Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

1.

Xây dựng bộ công cụ tuyên truyền hiện đại

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam

Từ năm 2022 - 2030

2.

Xây dựng video đồ họa giới thiệu lịch sử dân tộc

Đài Truyền hình Việt Nam

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ năm 2022 - 2030

3.

Xây dựng chương trình truyền hình trực tuyến

Đài Truyền hình Việt Nam

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông

Giai đoạn 2022 - 2030, phát sóng định kỳ 01 lần/tháng

4.

Xây dựng, vận hành, duy trì các chuyên mục giới thiệu gương người tốt việc tốt

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông

Từ năm 2022 - 2030

5.

Xây dựng thư viện điện tử, bản đồ số hóa địa chỉ đỏ trên không gian mạng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Xây dựng năm 2022, thực hiện cả giai đoạn 2022 - 2030

6.

Xây dựng Bảo tàng trực tuyến “Tự hào Tuổi trẻ Việt Nam”

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Năm 2022 triển khai xây dựng.

- Năm 2023 bắt đầu khai thác, sử dụng

VI

Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

1.

Tổ chức Hội thi trực tuyến Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam “Tự hào Việt Nam”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”....

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Định kỳ 2 năm/lần, giai đoạn 2022 - 2030

2.

Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”; chương trình giao lưu “Mỗi tuần một quyển sách”; giao lưu những điển hình thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “Gương mặt trẻ của tháng” trên các nền tảng số

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hàng tháng. Mỗi tháng/ 01 số cho 01 chương trình, từ năm 2022 - 2030

VII

Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

1.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tương tác và thực hành trên không gian mạng

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông

Giai đoạn 2022 - 2030, định kỳ tổ chức 01 hội nghị tập huấn/năm

2.

Tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài và nắm bắt thông tin dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng của các thế lực thù địch

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

02 lần/năm, bắt đầu từ năm 2022 - 2030

3.

Tổ chức tập huấn kỹ năng thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền trên không gian mạng

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Công an

Định kỳ 1 lần/năm, bắt đầu từ năm 2022 - 2030

4.

Thành lập, tổ chức hoạt động bộ phận “Tổng đài hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu nhi trên không gian mạng”

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông

- Năm 2022 thành lập.

- Duy trì hoạt động trong cả giai đoạn 2022 - 2030