Quyết định 2919/QĐ-BCA-V28 năm 2017 về đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự
Số hiệu: 2919/QĐ-BCA-V28 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2919/QĐ-BCA-V28

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH XÃ TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đối với 06 xã thuộc tỉnh Yên Bái (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công an tỉnh Yên Bái (để thực hiện);

-
Lưu: VT, V28(P3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

 

DANH SÁCH

XÃ, THỊ TRẤN ĐƯA RA KHỎI DIỆN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ THUỘC TỈNH YÊN BÁI
(Theo Quyết định s 2919/QĐ-BCA-V28 ngày 16/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Xã Mông Sơn, huyện Yên Bình;

2. Xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn;

3. Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn;

4. Xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn;

5. Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái;

6. Xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái.

 

Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Công an xã Ban hành: 07/09/2009 | Cập nhật: 10/09/2009