Quyết định 2917/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 2917/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2917/2016/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhim vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Theo đ nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 04/TTr-SDL ngày 17/10/2016 và Công văn số 246/SDL-VP ngày 15/11/2016; ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 1867/SNV-TCBC&TCPCP ngày 28/7/2016; Báo cáo thm định số 42/BCTĐ-STP ngày 19/8/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các S: Du lịch, Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, Ni vụ;
- Cục KT VBQPPL-B Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đoàn Đại biểu QH TP HP;
- CT,các PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức TU;
- Như Điều 3;
- Báo HP, Đài PT&TH HP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Cổng TTĐT TP, Công báo TP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Các CV VP UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2917/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Sở Du lịch có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố.

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưng, Phó các đơn vị thuộc Sở Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin (hoặc phòng có tên gọi khác về lĩnh vực Du lịch) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa và Thể thao.

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Dự thảo quyết định, chthị thuộc thm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về du lịch.

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dn, kim tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch.

4. Tchức công bố quy hoạch về du lịch sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

5. Tchức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của thành phố theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Thực hiện các biện pháp đbảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát trin tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, đim du lịch trên địa bàn thành phố.

7. Ch trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phcông nhận theo thẩm quyền về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch; tổ chức công bố sau khi có quyết định công nhận.

8. Cp, sửa đi, b sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giy phép thành lập Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại thành phố theo quy định của pháp luật.

9. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp thành phố theo quy định của pháp luật.

10. Thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chun kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

11. Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

12. Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của thành phố theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

14. Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

15. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.

16. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch trên địa bàn thành phố.

17. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

18. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) về du lịch theo quy định của pháp luật.

19. Tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các sự kiện du lịch quy mô cấp thành phố.

20. Tham mưu, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

21. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin (hoặc phòng có tên gọi khác về lĩnh vực du lịch) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

22. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

23. Kim tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đi với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

24. Tham mưu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở thành phố.

25. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (nếu có); quản lý tchức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (nếu có); thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưng, kluật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

26. Quản lý, chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bhàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

27. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

28. Thực hiện công tác thi đua, khen thưng trong hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch:

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân thành phố, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo yêu cầu.

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Schỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy định của pháp luật.

đ) Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và phân cp quản lý cán bộ của thành phố.

2. Các phòng, bộ phận tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Quản lý Lữ hành.

- Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch.

- Phòng Quy hoạch - Kế hoạch và Phát triển du lịch.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch bao gồm Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Căn cứ quy định của pháp luật và nhu cầu thực tiễn, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu thành lập đơn vị trực thuộc Sở; xin ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

Điều 5. Biên chế của Sở Du lịch:

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc của thành phố được cấp có thẩm quyền quyết định.

Giám đốc Sở Du lịch căn cứ vào biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Giám đốc Sở Du lịch căn cứ quy định của pháp luật, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thực hiện và chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 7. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc SDu lịch phối hợp với Giám đốc các Sở có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.