Quyết định 289/HQKH-VP năm 2016 về Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan Khánh Hòa
Số hiệu: 289/HQKH-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Hải Sơn
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/HQKH-VP

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định s 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về việc thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 08/5/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trong ngành Hải quan khi để vụ việc, sai phạm xảy ra trong đơn vị, lĩnh vực công tác do mình quản lý, phụ trách.

Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 của Tổng cục trưng Tổng cục Hi quan về việc ban hành Quy định trách nhiệm của công chức Hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn Phòng; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục; Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan; cán bộ, công chức thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TCHQ (ban CCHĐH) để b/c;
- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Trần Hải Sơn

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA
Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-HQKH ngày 29/7/2016 của Cục trưởng Cục Hi quan Khánh Hòa.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC); phân công trách nhiệm chủ trì và phối hợp triển khai thực hiện từng nội dung, lĩnh vực, giải pháp CCHC căn cứ vào chức năng chuyên môn được giao của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cục trưởng, phó Cục trưởng, Chánh Văn Phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi Cục trưởng, Phó chi Cục trưởng, Đội trưởng Đội Kiểm soát, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát; Đội trưởng, Phó Đội trưởng thuộc Chi cục và cán bộ, công chức thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 3. Xác định trách nhiệm

1. Căn cứ nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn của CBCC và những việc CBCC không được làm quy định tại Luật cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật khác có liên quan; các điều Đảng viên không được làm (nếu là Đảng viên).

2. Căn cứ nội dung chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu quy định tại Điều 7 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 08/5/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; trách nhiệm công chức trong ngành Hải quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

3. Căn cứ kế hoạch CCHC định kỳ hàng năm và từng giai đoạn của Tổng cục Hải quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

4. Căn cứ vào mối quan hệ và nội dung phân công công tác giữa Cục trưng và các Phó Cục trưởng trong chỉ đạo, quản lý, điu hành các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỤC TRƯỞNG

Điều 4. Trách nhiệm triển khai, xây dựng nội dung về công tác cải cách hành chính.

1. Cập nhật, phổ biến và hướng dẫn công chức, đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định, chỉ đạo của Bộ, ngành và địa phương về công tác cải cách hành chính.

2. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị mình; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với từng cấp hoặc từng công chức thuộc quyền tương ứng với nhiệm vụ, trách nhiệm liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; phải xác định rõ từng lĩnh vực của cơ quan, đơn vị hiện còn yếu kém, trì trệ hoặc dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu để cải cách, chấn chỉnh theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Phát hiện và kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nghiệp vụ.

3. Quyết định và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, Tổng cục Hải quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

4. Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành công vụ của công chức thuộc quyền quản lý của mình.

5. Tổ chức thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; các biện pháp phòng, chống quan liêu, phiền hà, tiêu cc, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính.

1. Đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể trong việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng cục Hi quan về quyết định của mình trong quá trình đề xuất, tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có liên quan đến đơn vị hoặc để CBCC trong cơ quan, đơn vị vi phạm pháp luật, quan liêu, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định, phân công cụ thể nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc các Trưng, Phó và CBCC thuộc thẩm quyền quản lý giải quyết công việc được giao. Không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan mình lên cơ quan cấp trên hoặc sang cơ quan khác.

4. Thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan để giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trong thực hiện các lĩnh vực thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hiện phân công, phân cấp cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục đề xuất hoặc trình Tổng cục Hải quan quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hi quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện nội dung cải cách hành chính

1. Rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy định rõ thành phần hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời hạn giải quyết các loại công việc liên quan đến tchức, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và giám sát việc giải quyết công việc của CBCC thuộc đơn vị mình.

2. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Cục và các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục; thực hiện hoặc đxuất kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hợp lý, thực hiện xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC (bao gồm: tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, kỷ luật, đánh giá, đào tạo - bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách).

3. Thực hiện cơ chế một quốc gia, một cửa ASEAN.

4. Chỉ đạo thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan và các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

5. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị.

6. Quyết định và chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của đơn vị. Gắn CCHC với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức luôn rèn luyện phẩm chất, đạo đức, thay đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, giản dị và gần gũi nhân dân.

7. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính cả chiều rộng lẫn chiều sâu để mỗi cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp hiểu cùng tham gia thực hiện thuận lợi.

8. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết các yêu cầu hành chính theo quy định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG

Điều 7. Trách nhiệm triển khai, xây dựng nội dung về công tác cải cách hành chính.

1. Căn cứ quyết định phân công công tác của Cục trưởng đối với các Phó Cục trưởng phụ trách tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, tham mưu cho Cục trưởng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

2. Tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị theo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và theo từng giai đoạn.

Điều 8. Trách nhiệm quản lý, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính.

1. Thực hiện theo Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 5 quyết định này.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao, giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định, phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc CBCC thuộc thẩm quyn quản lý giải quyết công việc được giao. Không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan mình cơ quan cấp trên hoặc sang cơ quan khác.

3. Đề xuất Cục trưởng tham mưu cho Tổng cục Hải quan việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nưc về Hải quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền có liên quan đến các đơn vị hay cơ quan khác phải có trách nhiệm chủ động bàn bạc, phối hợp, lấy ý kiến của các đơn vị đó.

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện nội dung cải cách hành chính

1. Chỉ đạo, điu hành, đôn đốc, giám sát việc giải quyết công việc, giải quyết các thủ tục hành chính của CBCC thuộc quyền.

2. Rà soát, dự thảo đề xuất Cục trưởng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật (kể cả văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính) và các văn bản hướng dẫn tchức thực hiện công tác cải cách hành chính.

3. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính bao gồm rà soát, cập nhật, thực hiện thủ tục hành chính và đề xuất Cục trưởng tham mưu cho Tổng cục Hải quan ban hành quyết định sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp.

4. Gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng và bổ nhiệm cải cách hành chính.

5. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết các yêu cầu hành chính theo lĩnh vực được phân công.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CỤC

Điều 10. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban Cải cách hiện đại hóa về công tác cải cách hành chính.

1. Trách nhiệm của Ban Cải cách hiện đại hóa:

a) Đầu mối thực hiện công tác tham mưu giúp Cục trưởng chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa của đơn vị.

b) Thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

c) Thực hiện các hoạt động cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

d) Hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện kế hoạch CCHC.

2. Nhiệm vụ của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan chuyên trách CCHC:

a) Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của đơn vị.

b) Chủ trì triển khai thủ tục Hải quan điện tử tại Cục và các ứng dụng nghiệp vụ quản lý hải quan hiện đại theo chđạo và phân công của Ban Cải cách, hiện đại hóa Tng cục Hải quan.

c) Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện các thể chế, chính sách, biện pháp, cơ chế cải cách hành chính đã được ban hành trong phạm vi quản lý.

d) Đxuất các biện pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính.

e) Phối hp với cơ quan báo, đài thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục về nội dung cải cách hành chính.

1. Văn phòng (Phòng Tổ chức - cán bộ) chịu trách nhiệm thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng khung năng lực, vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Văn phòng (Bộ phận Tài vụ - Quản trị) chịu trách nhiệm thực hiện nội dung cải cách tài chính công.

3. Phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện nội dung hiện đại hóa hành chính và báo cáo cải cách hành chính của đơn vị theo quy định.

4. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thực hiện nội dung giải quyết các thủ tục hành chính theo nội dung các lĩnh vực phụ trách đã được phân công.

Điều 13. Trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ công vụ phải chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định sau: Nghĩa vụ đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức trong thi hành công vụ; những việc công chức không được làm quy định của Luật cán bộ, công chức; các hành vi bị nghiêm cấm đối với công chức hải quan, nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan quy định tại Luật Hải quan; Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định đối với từng chức danh lãnh đạo, từng ngạch công chức mà mình đang đảm nhiệm.

Chương V

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

1. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa có trách nhiệm: Tổ chức phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị mình và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc báo cáo Cục trưng thông qua (Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan) để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Văn phòng (Bộ phận Thanh tra) chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nội bộ hàng năm, trong đó có nội dung việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này của các đơn vị thuộc và trực thuộc./.