Quyết định 277/QĐ-TCTK về điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012
Số hiệu: 277/QĐ-TCTK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Đỗ Thức
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra theo chu kỳ quý trong năm 2012 về thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; hợp tác xã; hộ trang trại; hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ dân cư theo Phương án ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc doanh nghiệp, chủ đầu tư, Trưởng Ban quản lý dự án/công trình thuộc khu vực ngoài nhà nước và chủ hộ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư chủ trì và phối hợp với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện điều tra theo phương án quy định.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 217/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Bộ trưởng Bộ KH-ĐT (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lãnh đạo TCTK (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, XDĐT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức