Quyết định 270/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 270/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 1 CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Xét Tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam số 485/TTr-CHK ngày 10/02/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 218/KHĐT ngày 01/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1652/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với các nội dung như sau:

- Khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất (vị trí số E-07) và Khu xử lý vệ sinh tàu bay (vị trí số E-11): tổng diện tích khu đất khoảng 5,63 ha; quy hoạch điều chỉnh, bố trí lại mặt bằng khu đất theo từng giai đoạn quy hoạch; giai đoạn 1 bố trí khoảng 1,4 ha và chia thành 02 phân khu.

- Khu cung cấp suất ăn hàng không (vị trí số E-09): Quy hoạch điều chỉnh, bố trí lại mặt bằng khu đất theo từng giai đoạn quy hoạch; giai đoạn 1 bố trí khoảng 6,08 ha và chia thành 02 phân khu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

- Nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định số 218/KHĐT ngày 01/3/2022 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư để quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành;

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy mô, công suất khai thác theo quy hoạch được phê duyệt;

- Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và số 1652/QĐ- BGTVT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Môi trường, Khoa học - Công nghệ, An toàn giao thông, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Các Thứ trưởng;
- Các TCT: Cảng HKVN, Quản lý bay VN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, Vụ KHĐTVULH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với các nội dung như sau:
...

4. Các công trình phụ trợ Cảng hàng không

- Giao thông kết nối với khu vực đất quốc phòng phía Đông: Quy hoạch bổ sung đường giao thông kết nối từ đường trục nội Cảng vào khu đất quốc phòng, song song với tường rào của Cảng, quy mô phù hợp với nhu cầu quốc phòng.

- Trạm khẩn nguy cứu nạn, cứu hỏa: Quy hoạch điều chỉnh trạm (vị trí số D-09) từ phía Đông đến vị trí phía Tây nhà ga hành khách. Quy hoạch bổ sung thêm 01 trạm khẩn nguy cứu nạn, cứu hỏa tại vị trí số D-10.

- Khu xử lý bom mìn: Quy hoạch dịch chuyển vị trí khu xử lý bom mìn (vị trí số D-07) về phía Tây, cuối đường lăn nối dài.

- Trạm cấp nhiên liệu phương tiện phục vụ mặt đất: Gộp 02 trạm cấp nhiên liệu khu vực phía Đông, phía Tây của Cảng và quy hoạch vị trí mới nằm ở phía Tây nhà ga hành khách (vị trí số E-08).

- Hệ thống cấp điện: Quy hoạch điều chỉnh vị trí trạm biến áp từ khu vực phía Nam đường trục chính sang khu đất dự trữ phía Bắc (vị trí số G-01).

- Khu vực cơ quan quản lý nhà nước và các công trình phụ trợ: Quy hoạch điều chỉnh Khu vực tiện ích (vị trí số D-16), Nhà hàng phục vụ nhân viên (vị trí số D-17), Khu vực bảo trì thiết bị phục vụ mặt đất (vị trí số E-07), Công an cửa khẩu (vị trí số D- 06), Trung tâm tạm giữ người vi phạm (vị trí số D-06) ở phía Bắc đường trục vào Cảng để bổ sung và bố trí lại quy hoạch các công trình: Công an cửa khẩu (vị trí số D-01, khoảng 1,2 ha), Hải quan (vị trí số D-02 và D-08, khoảng 2,04 ha), Công an địa phương (vị trí số D-03, khoảng 0,34 ha), Khu tổ hợp bảo trì Cảng hàng không (vị trí số D-14, khoảng 4,1 ha), Tòa nhà điều hành Cảng (vị trí số D-16, khoảng 4,92 ha), Nhà hàng phục vụ nhân viên (vị trí số D-17, khoảng 1,96 ha), Văn phòng Cảng vụ Hàng không (vị trí số D-20, khoảng 1,0 ha), Văn phòng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (vị trí số D-21, khoảng 1,0 ha), Văn phòng An ninh hàng không (vị trí số D-22, khoảng 1,56 ha), Kiểm dịch y tế (động vật /thực vật - vị trí số D-23, khoảng 0,34 ha), Khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và Khu xử lý vệ sinh tàu bay (vị trí số E-07 và E-11, khoảng 4,4 ha).

- Khu vực văn phòng hãng hàng không và các công trình hạ tầng kỹ thuật: Quy hoạch điều chỉnh Khu vục tiện ích (vị trí số D-16) và Khu vực bảo trì (vị trí số D-14) ở phía Nam đường trục vào Cảng để bổ sung và bố trí lại quy hoạch các công trình: Trung tâm y tế (vị trí số D-18, khoảng 2,04 ha), Văn phòng các hãng hàng không (vị trí số E- 14, E-15 và E-16, khoảng 4,8 ha), Trạm tiếp nhận nguồn điện (vị trí số G-02 và G-02a, khoảng 3,2 ha), Trung tâm dữ liệu (vị trí số G-20, khoảng 1,1 ha), Trạm tiếp nhận hạ tầng viễn thông (vị trí số G-21, khoảng 0,3 ha).

- Khu vực bãi đỗ xe xa: Quy hoạch điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe xa gồm bãi đỗ xe khách xa (vị trí số F-05), bãi đỗ chờ cho taxi (vị trí số F-08) và khu dịch vụ cho thuê xe (vị trí số F-10) từ vị trí cuối đường lăn phía Tây sang khu đất dự trữ phía Tây của Cảng.

- Khu huấn luyện chữa cháy, khẩn nguy: Quy hoạch điều chỉnh vị trí từ khu vục phía Nam của Cảng sang khu đất dự trữ phía Bắc (vị trí số D-11).

- Khu cung cấp suất ăn hàng không: Quy hoạch điều chỉnh, bố trí lại mặt bằng khu cung cấp suất ăn hàng không (vị trí số E-09), không thay đổi vị trí khu đất.

- Hangar bảo trì tàu bay: Quy hoạch điều chỉnh, bố trí lại cụm hangar, sân đỗ tàu bay trước hangar và các công trình dịch vụ kỹ thuật đồng bộ (vị trí số E-01).

- Bệ (Sân) thử động cơ: Quy hoạch điều chỉnh 01 vị trí từ khu vực cuối đường lăn phía Đông về khu vục hangar và bổ sung 01 vị trí tại khu vực hangar (vị trí số E-05).

- Hồ điều hòa: Quy hoạch bổ sung 04 hồ điều hòa (vị trí số G-15) tại khu vục phía Bắc của Cảng, gồm 01 hồ ở khu đất dự trữ phía Bắc, 01 hồ ở gần đầu đường cất hạ cánh phía Đông, 01 hồ ở gần đầu đường cất hạ cánh phía Tây, 01 hồ ở khu đất dự trữ phát triển phía Tây.

- Khu phát điện năng lượng mặt trời: Quy hoạch bổ sung vị trí công trình phát điện năng lượng mặt trời tại khu đất dự trữ phía Bắc (vị trí số G-22).

Xem nội dung VB