Quyết định 263/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chuyển một số đoạn tuyến Quốc lộ 14C tỉnh Đắk Nông thành đường địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 263/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN MỘT SỐ ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ 14C TỈNH ĐẮK NÔNG THÀNH ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 778/UBND- KTN ngày 23 tháng 02 năm 2022 về việc điều chuyển hai đoạn tuyến Quốc lộ 14C thành đường địa phương; Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 9552/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 22 tháng 12 năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển hai đoạn tuyến QL.14C thành đường địa phương và bàn giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định. Cụ thể như sau:

- Đoạn Km86+850 – Km89+000 dài 2,15 km: Hiện đang là mặt đường đất và đã có đoạn Km303+850 – Km306+600/QL.14C mới thay thế.

- Đoạn Km90+850 – Km94+400 dài 3,55 km: Hiện đang là mặt đường đất và đã có đoạn Km 307+850 – Km310+650/QL.14C mới thay thế.

Điều 2. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận các đoạn tuyến trên sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, An toàn giao thông, Vận tải; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: VT, KCHT (NH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ