Quyết định 2577/QĐ-HDSK năm 2016 về công nhận sáng kiến cấp tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 2577/QĐ-HDSK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND TỈNH LÂM ĐNG
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2577/QĐ-HĐSK

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lâm Đồng tại cuộc họp ngày 16/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 55 sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 cho 55 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thành viên HĐSK tỉnh;
- Cổng TTĐT HĐTĐ-KT tỉnh;

- Lưu: VT, VX1.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Ngọc Liêm

 

DANH SÁCH

CÁ NHÂN VÀ SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 2577/QĐ-HĐSK ngày 23/11/2016 của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Lâm Đồng)

Số thứ tự

Tên cá nhân

Tên sáng kiến, giải pháp, đề tài

1

Ông Lưu Quý Định

Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, thành phố Bảo Lộc

Đạt giải ba cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hp dành cho giáo viên trung học năm 2015-2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

2

Ông Thái Ngọc Li

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Đề tài KH: Hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh THPT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2020

3

Ông Đậu Tuấn Ngọc

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh

Giải pháp thực hiện mô hình công tác đội và phong trào thiếu nhi" xe đạp 1.000 đồng giúp bạn đến trường

4

Bà Ngọ Thị Mơ

Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, huyện Đạ Tẻh

Mộ số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động nhóm trong giờ học theo mô hình VNEN

5

Ông Nguyễn Duy Huyên

Giáo viên, Trường Tiu học Nguyễn Trãi, huyện Di Linh

Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh lp 3,4,5 trong dạy học chủ đề vẽ tranh

6

Ông Trần Văn Bình

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Đầm 1, huyện Di Linh

Một số giải pháp trong công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất ở trường tiểu học giai đoạn 2011-2016

7

Bà Dương Thị Xiêm

Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Di Linh

Báo cáo kết quả thực hiện giải pháp trong công tác quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý giáo viên

8

Bà Nguyễn Thị Dung

Giáo viên, Trường Trung học Tân Châu I, huyện Di Linh

Một số giải pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm ở lp 1

9

Ông Tng Xuân Tú

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, huyện Di Linh

Kết quả thực hiện giải pháp hữu ích khai thác kiến thức về số chính phương trong bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

10

Bà Phan Thị Thúy Ngân

Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện Di Linh

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trong Trường THCS Nguyễn Du

11

Bà Nguyễn Thị Hương Thủy

Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non 1, thành phố Đà Lạt

Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non

12

Bà Trịnh Thị Nguyên

Giáo viên Trường Mầm non 2, thành phố Đà Lạt

Một số biện pháp lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đo cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi thông quan các hoạt động tại Trường Mầm non 2, thành phố Đà Lạt

13

Bà Hoàng Bích Trâm

Giáo viên Trường Mầm non Anh Đào, thành phố Đà Lạt

ng dụng một số thí nghiệm vui vào hoạt động khám phá khoa học cho trẻ lp lá 3 Trường Mầm non Anh Đào

14

Bà Vũ Thị Phương Lan

Giáo viên Trường Mầm non 8, thành phố Đà Lạt

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung phát triển vận động cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động học

15

Bà Phan Thị Phương Trang

Giáo viên, Trường Mầm non 9, thành phố Đà Lạt

Một số biện pháp phát huy tính tích cực cho trẻ 5/6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học

16

Bà Trần Bảo Thy

Giáo viên, Trường Mầm non 12, thành phố Đà Lạt

Sưu tầm, lựa chọn và lồng ghép trò chơi dân gian vào các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường Mầm non 12, thành phố Đà Lạt

17

Bà Hồ Thị Vân

Hiệu trưởng, Trường Mầm non Tà Nung, thành phố Đà Lạt

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trường Mầm non Tà Nung theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

18

Bà Hoàng Thị Lệ Thu

Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Đà Lạt

Một số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 theo mô hình VNEN

19

Bà Nguyễn Thị Sinh Thảo

Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Đà Lạt

Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm hiệu quả trong mô hình trường học mới Việt Nam - VNEN

20

Bà Trần Thị Hiếu

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, thành phố Đà Lạt

Sáng kiến vận dụng phương pháp TPR giảng dạy môn tiếng anh cho học sinh Tiểu học

21

Ông Trn Đức Minh

Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt

Một số biện pháp xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố

22

Ông Chu Bá Nho

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm

Một số giải pháp xây dựng trường học thân thiện xanh - sạch - đẹp - an toàn ở trường THCS Lộc Quảng - huyện Bảo Lâm

23

Bà Nguyễn Thị Thúy

Hiệu trưởng, Trường Mầm non Sao Mai, huyện Bảo Lâm

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong Trường Mầm non Sao Mai, huyện Bảo Lâm

24

Ông Võ Văn Liễu

Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Bảo Lâm

Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học

25

Bà Trần Thị Thúy Vân

Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, huyện Bảo Lâm

Một số giải pháp nâng cao chất lượng rèn chữ - giữ vở cho học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến

26

Ông Trần Thanh Định

Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Đ tài nghiên cứu mối tương quan giữa chỉ số ngưng thở khi ngủ - giảm thđo bằng máy đa ký hô hấp Apnea Link so với máy đa ký giấc ngủ PDX trong tầm soát hội chứng ngưng thở khi ngủ

27

Ông Nguyễn Quốc Bảo

Trưởng phòng, Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Đ tài nghiên cứu mức độ thực hành các kỹ năng cơ bản của sinh viên y sỹ đa khoa năm cuối trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng và Y sỹ đa khoa đang công tác tại tuyến huyện, xã thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2015

28

Bà Mai Th Phương Thảo

Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm Geometer's Sketpad xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học phân môn hình học THCS

29

Ông Tô Hiến Tiến

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh, huyện Đam Rông

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy cao đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Liêng Srônh

30

Bà Huỳnh Nguyễn Bảo Châu

Giáo viên Trường Tiểu học Rô Men, huyện Đam Rông

Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lp, Trường Tiểu học Rômen, huyện Đam Rông

31

Ông Ngô Xuân Hiển

Bí thư Huyện ủy Cát Tiên

Giải pháp thứ nhất: lãnh đạo công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cát Tiên

(Không đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)

32

Bà Nguyễn Th Thùy Tâm

Nhân viên Thư viện, Trường Tiểu học xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên

Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường học

(Không đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)

33

Bà Vương Thị Phương

Nhân viên Thư viện Trường Trung học cơ sở Quảng Hiệp, huyện Đức Trọng

Biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào đọc sách trong thư viện Trường THCS Quảng Hiệp

34

Ông Nguyễn Văn Sinh

Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Hà

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường học huyện Lâm Hà đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

35

Ông Nguyễn Như Ngọc

Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tân Hà I, huyện Lâm Hà

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn tại trường Tiểu học Tân Hà 1 - Lâm Hà

36

Bà Trần Thúy Ngọc

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Văn 2, huyện Lâm Hà

Một số giải pháp quản lý và chỉ đạo dạy học theo mô hình Vnen ở trường Tiểu học

37

Ông Phạm Hồng Thái

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lán Tranh, huyện Lạc Dương

Một số giải pháp huy động và duy trì tốt sỉ số học sinh trường TH và THCS Lán Tranh

38

Bà Phan Thị Lý

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Lạc Dương

Một số biện pháp phát huy vai trò công tác chủ nhiệm duy trì sĩ số học sinh hàng ngày lp 4A trường Tiểu học Trần Quốc Toản

39

Ông Nguyễn Quốc Tuý

Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Quản lý hoạt động chuyên môn qua trang diễn đàn trên mạng

40

Ông Nguyễn Văn Bá

Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong nhà trường

41

Ông Lê Ngọc Việt

Giáo viên Trường THPT Trần Phú, Sở Giáo dc và Đào to

ng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phần lý thuyết nội dung binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC

42

Bà Ngô Thị Thu Thủy

Nhân viên Trường THPT Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

Biện pháp thu hút bạn đọc đến thư viện trường THPT

43

Ông Võ Nhật Trí

Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Lộc Thành

44

Ông Trần Ngọc Điềm

Hiệu trưởng Trường THPT Lâm Hà, S Giáo dc và Đào to

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh từ mô hình "Sân khấu hóa" kể chuyện tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

45

Ông Võ Thành Nam Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phương pháp hướng dẫn học sinh làm một số bài thực hành phần địa lý tự nhiên lp 10 theo hướng tích cực

46

Bà Trương Nguyn Nha Trang

Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo

ng dụng thuật toán quay lui giải bài toán liệt kê

47

Bà Phùng Thị Phương Lan

Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng hệ thống bài tập về cân bằng hóa học sử dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi.

48

Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm

Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, SGiáo dục và Đào tạo

Một số kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn trung học phổ thông chuyên đề lý luận văn học và nghị luận xã hội.

49

Ông Trịnh Hoài Duy

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại trường THPT Bùi Thị Xuân

50

Ông Nguyên Hữu Hóa

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo

Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh của hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân

51

Bà Nguyễn Thị Thùy Phương

Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lộc, Sở Giáo dc và Đào to

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THPT Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

52

Ông Nguyn Văn Đức

Giáo viên Trường THCS - THPT Tây Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo

Vận dụng hằng số C trong bài toán nguyên hàm từng phần và tích phân từng phần

53

Bà Bùi Thị Thanh Dũng

Giáo viên Trường phổ thông DTNT tỉnh

ng dụng dạy học chương trình hóa trong bài "công thức lượng giác" ở chương trình đại số lp 10 THPT

54

Bà Nguyễn Thị Tài

Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông DTNT Bảo Lâm

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường phổ thông dân tộc nội trú Bảo Lâm

55

Ông Nguyn Ry

Hiệu trưởng Trường phổ thông DTNT Bảo Lâm, Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo đi mới công tác chủ nhiệm lớp ở Trường phổ thông DTNT huyện Bảo Lâm