Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 2490/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG QUY TẮC NG XỬ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Báo Văn hóa và các đơn vị có liên quan xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2021 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1927/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng Biên tập Báo Văn hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD, MVD
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông