Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 2447/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Văn Dũng
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/20177NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sủa đôi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-BNN-PCTT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang ( danh mục kèm theo);

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 3461/QĐ-BNN-PCTT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục K.S TTHC);

- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Trần Văn Toàn, P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

1. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội - 1.010091.000.00.00.H58

a) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ theo quy định, cụ thể:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng được hưởng: 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định trợ cấp.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.

b) Địa điểm thực hiện:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức 4.

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 25 ngày làm việc (200 giờ).

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; nhập thông tin vào phần mềm motcua.tiengiang.gov.vn

Công chức UBND cấp xã (Bộ phận Một cửa)

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Công chức UBND cấp xã

64 giờ

3

Xem xét và trình Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định trợ cấp, hỗ trợ

Lãnh đạo UBND cấp xã

08 giờ

4

Chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện

Công chức UBND cấp xã

(Bộ phận Một cửa)

04 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ trình từ UBND cấp xã và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Công chức của UBND cấp huyện (Bộ phận Một cửa)

04 giờ

6

Xử lý, kiểm tra hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định trợ cấp, hỗ trợ (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Lãnh đạo Phòng chuyên môn cấp huyện

24 giờ

7

Quyết định trợ cấp, hỗ trợ cho đối tượng được hưởng

Chủ tịch UBND cấp huyện

08 giờ

8

Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Công chức của UBND cấp huyện (Bộ phận Một cửa)

04 giờ

9

Tiếp nhận Quyết định trợ cấp, hỗ trợ từ UBND cấp huyện và trình Lãnh đạo UBND xã phân công thực hiện.

Công chức của UBND cấp xã (Bộ phận Một cửa)

08 giờ

10

Phân công thực hiện chi trả chi phí trợ cấp, hỗ trợ cho đối tượng được hưởng

Lãnh đạo UBND cấp xã

08 giờ

11

Thực hiện thủ tục và chi trả chi phí khám chữa bệnh hoặc trợ cấp tai nạn cho đối tượng được hưởng

Công chức của UBND cấp xã

64 giờ

2. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội - 1.010092.000.00.00.H58

a) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ theo quy định, cụ thể:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn, bị chết cho người tham gia lực lượng xung kích.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp tỉnh, huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.

b) Địa điểm thực hiện:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức 4.

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 30 ngày làm việc (240 giờ).

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Công chức của UBND cấp xã (Bộ phận Một cửa)

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Công chức UBND cấp xã

64 giờ

3

Xem xét và trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

08 giờ

4

Chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện

Công chức của UBND cấp xã (Bộ phận Một cửa)

04 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ trình từ UBND cấp xã, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Công chức của UBND cấp huyện (Bộ phận Một cửa)

04 giờ

6

Xử lý, kiểm tra hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Lãnh đạo Phòng chuyên môn cấp huyện

24 giờ

7

Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định trợ cấp.

Chủ tịch UBND cấp huyện

08 giờ

8

Chuyển hồ sơ trình UBND cấp tỉnh

Công chức của UBND cấp huyện (Bộ phận Một cửa)

04 giờ

9

Tiếp nhận hồ sơ trình từ UBND cấp huyện và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Chi cục Thủy lợi) xử lý.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 14)

02 giờ

10

Xử lý, kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh (Phòng Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai)

08 giờ

11

Xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT

04 giờ

12

Quyết định trợ cấp, hỗ trợ cho đối tượng được hưởng

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kinh tế)

16 giờ

Lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

13

Tiếp nhận, chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 14)

02 giờ

14

Tiếp nhận Quyết định trợ cấp từ UBND tỉnh và trình Lãnh đạo UBND cấp xã phân công thực hiện

Công chức của UBND cấp xã (Bộ phận Một cửa)

08 giờ

15

Phân công thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng

Lãnh đạo UBND cấp xã

08 giờ

16

Thực hiện thủ tục, chi trợ cấp cho đối tượng được hưởng

Công chức của UBND cấp xã

64 giờ