Quyết định 2429/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch khảo sát ý kiến các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 2429/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: 15/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC ĐỐI TƯỢNG KHỞI NGHIỆP, DOANH NGHIỆP, NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP LÀM CÔNG VIỆC KHỞI NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

Căn cứ Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 07 tháng 6 tháng 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1054/TT-STP ngày 13 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khảo sát ý kiến các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT,5.11.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC ĐỐI TƯỢNG KHỞI NGHIỆP, DOANH NGHIỆP, NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP LÀM CÔNG VIỆC KHỞI NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Để tạo điều kiện hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát ý kiến của các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

- Tạo điều kiện để các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người làm công tác khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật nhăm nâng cao nhận thức vê pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho người dân, doanh nghiệp góp phần giúp cho người dân khởi nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Tổng hợp kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công tác khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng về quy định, thủ tục pháp lý còn chồng chéo, mâu thuẫn gây khó khăn cho hoạt động khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp với nội dung cơ bản để tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp;

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tình hình tiếp cận các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. Yêu cầu

- Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời;

- Bảo mật dữ liệu, thông tin của đối tượng được khảo sát;

- Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp;

- Biểu mẫu khảo sát phải có đầy đủ các thông tin đáp ứng được mục đích của việc thu thập ý kiến;

- Số lượng phiếu khảo sát vừa phải, đảm bảo chất lượng.

B. NỘI DUNG

1. Đối tượng, phạm vi khảo sát

a) Các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long: việc tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách, nhu cầu hỗ trợ pháp lý; Những thuận lợi, khó khăn, đề xuất.

b) Những người làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị có liên quan: tình hình thực hiện công tác hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đề xuất, kiến nghị về những thủ tục hành chính và những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Nội dung khảo sát

2.1. Đối với các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp

a) Đánh giá về việc cung cấp thông tin và triển khai, tuyên truyền về cơ chế, chính sách của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Những thủ tục hành chính, những quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mà các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp cho rằng còn chồng chéo, mâu thuẫn gây khó khăn cho quá trình khởi nghiệp và hoạt động doanh nghiệp;

c) Tình hình tiếp cận các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nhu cầu về hỗ trợ pháp lý;

d) Những thuận lợi, khó khăn liên quan đến việc tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách trong thời gian qua và những kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính và những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khởi nghiệp và liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Những người làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức có liên quan

a) Tình hình tuân thủ các quy định pháp luật của đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp;

b) Những quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan, tổ chức, cá nhân cho rằng còn chồng chéo, mâu thuẫn;

c) Những thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp;

d) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, những kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung về các thủ tục hành chính và những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

đ) Tình hình thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Đề xuất chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Hình thức khảo sát

a) Các đối tượng khởi nghiệp: Lấy kiến rộng rãi theo hình thức đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

b) Doanh nghiệp: Thông qua phiếu khảo sát - gửi qua đường bưu điện;

c) Công chức thực hiện công tác hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng: thông qua phiếu khảo sát - gửi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh và bằng đường bưu điện.

4. Cơ quan thực hiện khảo sát

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

5. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021.

6. Sản phẩm: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những quy định, thủ tục pháp lý còn chồng chéo theo kiến nghị, đề xuất của các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp và những người trực tiếp làm công tác khởi nghiệp tại các cơ quan, tổ chức.

III. Kinh phí

- Kinh phí thực hiện khảo sát được trích từ nguồn kinh phí đã được phân bổ của Sở Tư pháp.

- Mức chi thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch khảo sát và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian đã được quy định tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2021./.

Kế hoạch 27/KH-UBND về công tác tư pháp năm 2021 Ban hành: 09/02/2021 | Cập nhật: 22/02/2021