Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 2362/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Dương Tấn Hiển
Ngày ban hành: 28/09/2021 Ngày hiệu lực: 28/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2362/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHẨN CẤP NGƯỜI DÂN THIẾU ĐÓI, THIẾU LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 91-TB/TU ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ trích Thông báo số 90-TB/TU ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy kết luận của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 23 tháng 9 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 379/HĐND-TT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Thông báo số 42-TB/BCSĐ ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 3229/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng hỗ trợ khẩn cấp

Người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

(Trừ các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ).

Điều 2. Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ khẩn cấp

1. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người (để người dân mua gạo, lương thực, thực phẩm).

2. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần và được hỗ trợ bằng tiền.

3. Thời gian hỗ trợ: Năm 2021.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Trình tự thực hiện hỗ trợ khẩn cấp (Vận dụng quy định tại Điều 12 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).

- Bước 1: Trưởng ấp, Trưởng khu vực lập danh sách số người thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn trên địa bàn ấp, khu vực.

- Bước 2: Trưởng ấp, Trưởng khu vực phối hợp Ban Công tác Mặt trận ấp, khu vực rà soát để xem xét các trường hợp thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn trong danh sách và hoàn thiện danh sách đề nghị hỗ trợ, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo Mẫu số 1 kèm theo Quyết định này.

- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ của Trưởng ấp, Trưởng khu vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xem xét, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trên địa bàn xã, phường, thị trấn, gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện theo Mẫu số 2 kèm theo Quyết định này.

- Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, phê duyệt danh sách theo Mẫu số 3 kèm theo Quyết định này và chỉ đạo cứu trợ ngay những trường hợp thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn trên địa bàn quận, huyện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ theo quy định; thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định và khi có yêu cầu.

2. Sở Tài chính

Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn ngân sách nhà nước; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia trong trường hợp địa phương thiếu nguồn kinh phí theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách hỗ trợ khẩn cấp cho các đối tượng thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn, không đảm bảo nhu cầu tối thiểu của cuộc sống do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thực hiện cứu trợ kịp thời theo quy định.

Đối với những khu vực bị phong tỏa, người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân bằng với mức hỗ trợ 500.000 đồng nêu tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

b) Quản lý chặt chẽ, phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư hỗ trợ, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã trong rà soát, lập danh sách người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm gặp khó khăn cần hỗ trợ khẩn cấp; vận động việc triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban TV Thành ủy;
- TT.HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBNDTP (
1);
- UBMTTQVN TP;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- VP UBND TP;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT.KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển