Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 2361/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2361/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT .

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về một số nội dung trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh quy định về một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua điện lưới trung áp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (tại Tờ trình số 1352TTr-SCT ngày 27/8/2021) và của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình được phê duyệt, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT;
- CVP và các PVP;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, CN(P), KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 06/09/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Cấp điện trung áp/Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV): Áp dụng đối với công trình điện do ngành Điện đầu tư) (tổng thời gian giải quyết của các cơ quan là 11 ngày chưa bao gồm thời gian tổ chức thi công)

3 ngày

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

0,5 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị/Điện lực

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Bước 2

Khảo sát hiện trường; Lập biên bản khảo sát hiện trường.

1,0 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị

Bộ phận Nghiệp vụ

Bước 3

Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật; Lập phương án kỹ thuật, khái toán vốn;

0,5 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị

Bộ phận Nghiệp vụ

Bước 4

Thương thảo, ký kết hợp đồng đầu tư công trình điện với khách hàng;

0,5 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị

Bộ phận nghiệp vụ

 

Bước 5

Quyết định đầu tư

0,5 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị

Bộ phận Nghiệp vụ

05 ngày

Bước 6

Điều chỉnh Quy hoạch và các thủ tục khác liên quan

05 ngày

Sở Công Thương

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và các thủ tục khác liên quan

05 ngày

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;

- UBND cấp huyện;

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Theo tiến độ hợp đồng đầu tư (Không tính thời gian)

Bước 7

Tổ chức thi công công trình

Theo tiến độ hợp đồng đầu tư (Không tính thời gian)

Công ty Điện lực Quảng Trị

Bộ phận Nghiệp vụ

03 ngày

Bước 8

Thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng

1 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị/Điện lực

Bộ phận Nghiệp vụ

 

Bước 9

Nghiệm thu, lắp đặt đo đếm, đóng điện Trả kết quả cho khách hàng

2 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị/Điện lực

Bộ phận Nghiệp vụ

2

Cấp điện trung áp/Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV): Áp dụng đối với công trình điện do khách hàng đầu tư) (tổng thời gian giải quyết của các cơ quan là 10 ngày chưa bao gồm thời gian tổ chức thi công)

2 ngày

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ khách hàng

0,5 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị/Điện lực

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Bước 2

Khảo sát hiện trường; Lập biên bản khảo sát hiện trường và gửi cho khách hàng.

1,0 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị/Điện lực

Bộ phận Nghiệp vụ

Bước 3

Lập "Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật" và gửi cho khách hàng.

0,5 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị/Điện lực

Bộ phận Nghiệp vụ

Không tính thời gian

Bước 4

Khách hàng lập hồ sơ dự án/hạng mục dự án đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết

Không tính thời gian

Khách hàng

Khách hàng

05 ngày

Bước 5

Điều chỉnh Quy hoạch và các thủ tục khác liên quan

05 ngày

Sở Công Thương

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

 

Thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và các thủ tục khác liên quan

05 ngày

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;

- UBND cấp huyện;

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Không tính thời gian

Bước 6

Tổ chức thi công công trình Gửi đề nghị nghiệm thu, đóng điện, ký kết hợp đồng

Không tính thời gian

Khách hàng

Khách hàng

03 ngày

Bước 7

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; Ký kết Hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

1 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị/Điện lực

Bộ phận Nghiệp vụ

Bước 8

Nghiệm thu, lắp đặt đo đếm, đóng điện. Trả kết quả cho khách hàng

2 ngày

Công ty Điện lực Quảng Trị/Điện lực

Bộ phận Nghiệp vụ