Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 02 quy trình nội bộ mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 2316/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 01/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 02 QUY TRÌNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP , ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3123/TTr-SNN ngày 20 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường, trị trấn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP để Ủy ban nhân dân các xã, phường, trị trấn triển khai, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, trị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CVP.UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã;
- Phòng KSTT, KT, TTPVHCC ;
- Cổng Thông tin điện tử
tỉnh;
- Lưu: VT, PVN.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

Lĩnh vực: Phòng, chống thiên tai

1

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

04/PCTT

2

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

05/PCTT

Tổng số: 02

 

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Quy trình số: 04/PCTT

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “HỖ TRỢ KHÁM CHỮA BỆNH, TRỢ CẤP TAI NẠN CHO LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ra giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Chuyên công chức phụ trách chuyên môn của UBND cấp xã xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Công chức phụ trách chuyên môn của UBND cấp xã kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: trong thời hạn 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.

Ủy ban nhân dân cấp xã

09 ngày làm việc

Bước 3

Phòng chuyên môn cấp huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

05 ngày làm việc

Bước 4

Công chức phụ trách chuyên môn của UBND cấp xã thực hiện thủ tục chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng được hưởng. Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã

10 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC; Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc

Quy trình số: 05/PCTT

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “TRỢ CẤP TIỀN TUẤT, TAI NẠN (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG TỪ 5% TRỞ LÊN) CHO LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ra giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Chuyển công chức phụ trách chuyên môn của UBND cấp xã xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Công chức phụ trách chuyên môn của UBND cấp xã kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.

Ủy ban nhân dân cấp xã

09 ngày làm việc

Bước 3

Phòng chuyên môn cấp huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

05 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp huyện trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Thẩm định hồ sơ trước trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn, bị chết cho người tham gia lực lượng xung kích gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phòng chuyên môn thẩm định trình Thường trực UBND tỉnh phê duyệt

3,5 ngày làm việc

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi UBND cấp huyện để bổ sung, hoàn thiện.

Phòng chuyên môn thẩm định, dự thảo văn bản trình Thường trực UBND tỉnh phê duyệt

03 ngày làm việc

Bước 7

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho UBND cấp huyện

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 8

UBND cấp huyện chuyển kết quả về UBND cấp xã

UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Công chức phụ trách chuyên môn của UBND cấp xã thực hiện thủ tục chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng. Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã

9,5 ngày làm việc

Bước 10

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC; Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc

Lưu ý: Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.