Quyết định 2208/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 2208/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thm quyn giải quyết của Sở Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1518/TTr-STP ngày 09 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (có Phụ lục danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật (thứ tự số 06) ban hành kèm theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

Điu 3. Giao Sở Tư pháp rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật (quy trình số 20) ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân n tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 20 thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư, Tư vn pháp luật thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Bộ Tư pháp;
- Cục Ki
m soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các Ph
ó CT.UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT
, TT.PVHCC (kèm h sơ);
- C
ng Thông tin điện t tnh;
- Lưu: VT, PVN.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được sa đi, bổ sung thuộc thm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản pháp luật quy định nội dung sa đi, bổ sung

Lĩnh vực: Tư vn pháp luật

01

1.000390

Cấp lại thtư vấn viên pháp luật

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thông qua Phương án đơn gin hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vn pháp luật thuộc thm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

1. Cấp lại thẻ tư vn viên pháp luật

- Trình tự thực hiện:

+ Trong trường hợp Thẻ tư vấn viên pháp luật bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tc sử dụng được tư vấn viên pháp luật nộp cho Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh nơi mình làm việc 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ tư vn viên pháp luật.

+ Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật đến Bộ phận một cửa Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, địa ch: Tầng trệt Tòa nhà 6 s, số 126A, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre.

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người có yêu cầu.

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;

+ Gửi qua đường bưu điện;

+ Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng ca Thẻ tư vấn viên pháp luật;

+ Hai ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm;

+ Thẻ tư vấn viên pháp luật (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Tư vấn viên pháp luật.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09 tháng 02 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

+ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư vn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Lưu ý: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Nghị định 77/2008/NĐ-CP về việc tư vấn pháp luật Ban hành: 16/07/2008 | Cập nhật: 22/07/2008

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010