Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
Số hiệu: 2151/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2151/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 365/TTr-SNN ngày 27/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Có quy trình nội bộ kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c)
- Các PCT UBND tỉnh; (b/c)
- Như Điều 3;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm PV Hành chính công tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Tùng(150b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Tổng số: 02 Quy trình

1. Tên TTHC: Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày làm việc

- Thời gian đã cắt giảm: 05 ngày (Giảm 20% )

- Quy trình:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

I

GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ

08 ngày

B1

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ cấp xã (Công chức văn hóa lao động thương binh xã hội)

Dự thảo Tờ trình+ dự thảo Quyết định

05 ngày

B2

Xem xét, phê duyệt hồ sơ

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Văn bản phê duyệt

02 ngày

B3

Lấy số, vào sổ, phát hành

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình+ dự thảo Quyết định)

1/2 ngày

B4

Gửi lên UBND cấp huyện

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tờ trình + dự thảo Quyết định

1/2 ngày

II

GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Kèm theo scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Xem xét phân công

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Lao động thương binh xã hội

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng Lao động thương binh xã hội

Dự thảo Quyết định

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng Lao động thương binh xã hội

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B4

Phê duyệt

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B5

Lấy số, vào sổ, phát hành

Văn thư

Văn bản phát hành (Quyết định phê duyệt hỗ trợ)

1/2 ngày

B6

Trả kết quả cho UBND cấp xã

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Quyết định phê duyệt hỗ trợ

1/2 ngày

III

UBND CẤP XÃ CHI TRẢ KINH PHÍ SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP HUYỆN (Công chức văn hóa lao động thương binh xã hội)

07 ngày

2. Tên TTHC: Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày làm việc

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 24 ngày làm việc

- Thời gian đã cắt giảm: 06 ngày (Giảm 20%)

- Quy trình:

TT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

I

GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ

08 ngày

B1

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ cấp xã (Công chức văn hóa lao động thương binh xã hội)

Dự thảo Tờ trình + dự thảo Quyết định

05 ngày

B2

Xem xét, phê duyệt hồ sơ

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp

Văn bản phê duyệt

02 ngày

B3

Lấy số, vào sổ, phát hành

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình+ dự thảo Quyết định)

1/2 ngày

B4

Gửi hồ sơ lên UBND cấp huyện

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

Tờ trình + dự thảo Quyết định

1/2 ngày

II

GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Kèm theo scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Xem xét phân công

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Lao động thương binh xã hội

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng Lao động thương binh xã hội

Dự thảo Quyết định

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng Lao động thương binh xã hội

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B4

Phê duyệt

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B5

Lấy số, vào sổ, phát hành

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình+ dự thảo Quyết định))

1/2 ngày

B6

Gửi hồ sơ lên UBND cấp tỉnh

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Tờ trình+ dự thảo Quyết định

1/2 ngày

III

GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Sở LĐ,TB&XH tại Trung tâm PV HCC tỉnh

Kèm theo scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng Phòng Bảo trợ xã hội

Dự thảo Tờ trình +Dự thảo Quyết định

02 ngày

Lãnh đạo phòng Phòng Bảo trợ xã hội

Ý kiến trình kí duyệt

1/2 ngày

B3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, đóng dấu, chuyển kết quả Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Quyết định phê duyệt trợ cấp)

1/2 ngày

B5

Trả kết quả cho UBND cấp xã

Bộ phận TN&TKQ Sở LĐ,TB&XH tại Trung tâm PV HCC tỉnh

Quyết định phê duyệt trợ cấp

1/2 ngày

IV

UBND CẤP XÃ CHI TRẢ KINH PHÍ SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP HUYỆN (Công chức văn hóa lao động thương binh xã hội)

06 ngày