Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 2095/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cần Thơ Người ký: Nguyễn Ngọc Hè
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2095/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phvề việc thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Cản cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hưng dn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công b mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, t chức thuộc hệ thông hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc S Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng nguyên t, an toàn bức xạ và hạt nhân; nh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyn tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm Danh mục).

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ đã phê duyệt đảm bảo phù hợp với Quyết định này.

2. Giao Giám đốc SThông tin và Truyền thông chtrì, phối hợp với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một ca điện t, Cổng dịch vụ công thành phố đáp dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC
, VPCP;
- CT, PCT UBNDTP;
- VP UBND TP (2,3CG);
- Cổng TTĐT th
ành ph;
- Lưu: VT
, QN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hè

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên quy trình nội bộ

1

Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

1

Gia hn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- quang chn đoán trong y tế

II

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

III

Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công ngh