Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi và lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 1869/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 18/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI VÀ LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN CỦA TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 117/TTr-STP ngày 08/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi và lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện của tỉnh Lang Sơn tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng CM, TTTH-CB, TTPVHCC;
- Lưu VT, TTPVHCC (HVT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI VÀ LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN CỦA TỈNH LẠNG SƠN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

1. Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

1.1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị quy định cụ thể về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Tư pháp với thời hạn 05 ngày làm việc, vì trình tự thực hiện các bước của TTHC đơn giản, rõ ràng chỉ cần thực hiện trong 05 ngày làm việc.

Lý do: Hiện tại TTHC chưa được quy định thời hạn giải quyết, gây khó khăn trong việc xác định thời hạn hẹn trả kết quả và thời gian thực hiện sẽ không thống nhất giữa các cơ quan hành chính; có thể dẫn tới tình trạng kéo dài thời hạn trả kết quả so với thực tế giải quyết TTHC, gây lãng phí thời gian, chi phí thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức.

1.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, trong đó quy định cụ thể số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp như sau:

"3. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ và xác nhận nếu người đó có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi".

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 1.015.200 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 864.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 151.200 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 15%.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Thủ tục thực hiện hỗ trợ hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

1.1. Nội dung đơn giản hóa

- Đề nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

- Lý do: Đây là TTHC liên thông giữa cấp xã và cấp huyện; việc xem xét giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện được thực hiện trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp xã trình; trước đó, theo quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc UBND cấp xã thực hiện kiểm tra, xem xét, thẩm định hồ sơ, đủ điều kiện mới đề nghị UBND cấp huyện quyết định. Việc xem xét, thực hiện TTHC tại cấp huyện cũng tương tự như việc xem xét, thực hiện TTHC tại cấp xã; do vậy thời hạn giải quyết tại cấp huyện chỉ cần 03 ngày làm việc (bằng thời hạn thực hiện tại UBND cấp xã) là phù hợp.

1.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi khoản 4 Điều 18 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, cụ thể như sau:

“4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định hỗ trợ; trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 1.040.800 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 511.600 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 529.200 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 50.85%./.