Quyết định 182/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022
Số hiệu: 182/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 12/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BNV ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai cụ thể, chi tiết Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời định hướng dư luận, cung cấp thông tin cho báo chí những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng BNV;
- Vụ/Ban TCCB các bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP (TĐ-KT&TT).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

VỀ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Với phương châm hành động của Bộ Nội vụ năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022 với thông điệp “Kịp thời, đúng định hướng, đẩy mạnh truyền thông, tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và của xã hội đối với hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ”, nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác truyền thông các quy định của pháp luật và những nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ tới người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm bắt, tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các quy định, chính sách mới ban hành.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ đối với công tác truyền thông.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và vai trò của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ được xã hội quan tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện từ người dân, doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời.

- Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong quá trình xây dựng chính sách và các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Nội vụ tạo sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp; cung cấp thông tin thông qua các kênh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các lĩnh vực công tác c ủa Bộ, ngành Nội vụ.

2. Yêu cầu

- Công tác truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ bám sát nội dung, yêu cầu của Đảng, Nhà nước và được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước; đảm bảo tính chính xác, chủ động, kịp thời, thời sự trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận.

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ chủ động xây dựng nội dung dự định thông tin, tuyên truyền về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

- Bám sát Chương trình công tác của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện chính trị - thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 gắn với vị trí , chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

- Tập trung tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Truyền thông về quá trình xây dựng thể chế, chính sách và các kết quả đạt được, tập trung vào tuyên truyền văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Tổng hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó tập trung việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy bên trong của các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tiên phong là Bộ Nội vụ; hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh việc thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; công tác cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, …

- Tuyên truyền về quá trình triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ gắn với việc xây dựng Chính phủ điện tử.

- Truyền thông về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; triển khai quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng số.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về văn thư - lưu trữ, đặc biệt là lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu lưu trữ lịch sử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai Luật Thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên, về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ.

- Truyền thông về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; truyền tài thông điệp, khơi dậy đến các các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo.

- Truyền thông về công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất sau thanh tra, kiểm tra.

- Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

- Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các hoạt động đối ngoại đa phương, mở rộng hợp tác quốc tế tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

(Danh mục tuyên truyền chi tiết kèm theo)

2. Các giải pháp

a) Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ động cung cấp thông tin về các chính sách, văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Bộ, ngành Nội vụ.

- Chủ động ban hành Thông cáo báo chí , tạo điều kiện để nhà báo, phóng viên tiếp cận, tìm hiểu, khai thác thông tin về quá trình xây dựng thể chế, chính sách và kết quả, hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động, công tác của Bộ Nội vụ.

b) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bài viết ... về những nội dung quan trọng, cần thiết được người dân và dư luận xã hội quan tâm; chủ động tuyên truyền, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông. Tập trung tuyên truyền đậm nét với những chính sách quan trọng của Bộ, của ngành, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tổ chức họp báo thường kỳ hàng quý nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được dư luận quan tâm qua đó góp phần vận động dư luận để có những đóng góp, chia sẻ tích cực đối với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng và hoạch định cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

d) Các hình thức tuyên truyền khác, như: Cổ động, ấn phẩm, video clip; hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện và các hoạt động khác của Bộ.

đ) Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin trong quá trình triển khai xây dựng chính sách. Cung cấp thông tin thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại mục Thông cáo báo chí và Tiếp cận thông tin.

e) Chủ trì hợp tác truyền thông theo chuyên mục với Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân về các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ, đặc biệt những vấn đề, nội dung quan trọng, có tác động lớn đối với xã hội phù hợp với nguồn lực của Bộ Nội vụ.

g) Chủ động nắm bắt thông tin phản ánh của báo chí, dư luận về các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trả lời, giải đáp các phản ánh của xã hội thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí.

h) Bám sát các cơ quan chức năng của Quốc hội để kịp t hời giải trình các vấn đề được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm tại các kỳ họp của Quốc hội để xã hội chia sẻ, đồng hành với Bộ Nội vụ.

Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền về lĩnh vực của đơn vị cho phù hợp.

III. KINH PHÍ

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông năm 2022, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được Bộ Nội vụ giao trong năm 2022 và huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

- Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn, chủ trì , phối hợp với các đơn vị, cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về lĩnh vực liên quan đến Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ (Họp báo Chính phủ thường kỳ, Họp báo của Bộ Nội vụ).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chuẩn bị tài liệu theo đề nghị, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung và ký kết hợp tác truyền thông với các đối tác nêu trên.

- Triển khai, thực hiện Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, cung cấp thông tin về những vấn đề có tính thời sự, tác động lớn tới xã hội; chủ trì, tham mưu và phối hợp trong việc xử lý khi xảy ra sự cố phát sinh trong công tác truyền thông.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết c ủa Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Thông cáo báo chí về từng lĩnh vực công tác của Bộ đăng tải trên chuyên mục Thông cáo báo chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

- Tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các đơn vị về công tác truyền thông để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Theo dõi, tổng hợp việc chấp hành quy định bắt buộc các đơn vị khi tham mưu, xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ có trách nhiệm mời Trung tâm thông tin và tạp chí Tổ chức nhà nước tham dự trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2022 của Bộ Nội vụ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt; đề xuất, điều chỉnh nguồn kinh phí cho phù hợp với nhu cầu truyền thông của các đơn vị trong thực tiễn triển khai.

3. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ trong việc cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất, số liệu, báo cáo theo đề nghị của các cơ quan thông tấn báo chí về từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, đúng theo quy định tại Quyết định số 678/QĐ-BNV ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nội vụ.

- Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị thông tin, tài liệu và tham dự đầy đủ các cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ; trực tiếp trả lời báo chí về những nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cung cấp thông tin phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Họp báo thường kỳ của Chính phủ về những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (tham dự Họp báo Chính phủ khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ).

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm bắt tình hình, thông tin về những nội dung được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến Bộ, ngành Nội vụ thuộc lĩnh vực được giao, báo cáo Lãnh đạo Bộ; phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc xử lý những vấn đề phát sinh.

- Chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc truyền thông về quá trình xây dựng chính sách, pháp luật của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao, chủ trì thông qua các cuộc Hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia và Nhân dân; biên tập, in ấn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm liên quan.

- Chủ động cung cấp các thông tin liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và các trang thông tin, Tạp chí điện tử.

- Chủ động mời phóng viên của Trung tâm Thông tin và Tạp chí Tổ chức nhà nước tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi tham mưu, xây dựng thể chế và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến nội dung quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ để nắm bắt, đưa tin kịp thời về công tác xây dựng thể chế và tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ.

- Có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai, thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

4. Các đơn vị thông tin, báo chí

a) Trung tâm Thông tin

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ về thông tin và truyền thông; hoàn thiện, chủ động phối hợp với các đơn vị đăng tải kịp thời những thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; tuyên truyền các nhiệm vụ theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Chủ động liên hệ với các đơn vị để nắm bắt kế hoạch công tác và cử phóng viên tham gia các hội nghị, hội thảo của Bộ Nội vụ, đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ nhằm nắm bắt, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác.

- Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, các văn bản liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại mục Thông cáo báo chí và Tiếp cận thông tin.

b) Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Tăng cường cập nhật thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí giấy, Tạp chí điện tử, đăng tải các bài nghiên cứu, trao đổi mang tính chuyên sâu về lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

- Điểm báo, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ xử lý thông tin qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội về những nội dung liên quan đến Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

- Thực hiện các thông tin chuyên đề mang tính định hướng, phản biện liên quan đến các nội dung quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức các Hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông, kỹ năng trả lời phỏng vấn cho cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài Bộ đăng tải những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

c) Các tạp chí, Trang thông tin điện tử, ấn phẩm khác của Bộ Nội vụ

Thực hiện tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích, kế hoạch và chỉ đạo của cơ quan chủ quản.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc nội dung chưa phù hợp, các đơn vị có trách nhiệm kiến nghị, phản ánh về Văn phòng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 

DANH MỤC

TRUYỀN THÔNG CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-BNV, ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Nội dung tuyên truyền

Hình thức thực hiện

Thời gian

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1. VĂN PHÒNG BỘ

1

Đề án chuyển đổi số của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 1198/QĐ-BNV ngày 18/11/ 2021

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Đặt hàng báo chí các bài, phóng sự (điện tử và truyền hình)

Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan.

 

2

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tập huấn, hướng dẫn

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Các đơn vị liên quan

 

3

Cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ và Trung tâm điều hành thông minh Bộ Nội vụ

- Cung cấp thông tin cho báo chí

- Tập huấn, hướng dẫn

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục

Tháng 3/2022

- Trung tâm thông tin

- Các đơn vị liên quan

 

4

Kế hoạch triển khai các hoạt động Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2022

- Tuyên truyền về các hoạt động Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2022.

- Tập huấn, hướng dẫn

- Xây dựng các Clip phóng sự trình chiếu tại các hội nghị, tập huấn liên quan.

Năm 2022

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Các đơn vị liên quan

 

2. VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (thay thế Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017)

- Cung cấp thông tin cho báo chí

- Tin, bài, phóng sự đăng tải trên các trang Tạp chí, báo điện tử,…

Trước, trong và sau khi ban hành Nghị định

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Đề án đổi mới công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Cung cấp thông tin cho báo chí

Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nội vụ

- Cung cấp thông tin cho báo chí

- Tin, bài, phóng sự đăng tải trên các trang Tạp chí, báo điện tử,…

Trước, trong và sau khi Thông tư được ban hành tháng 3,2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3. VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

1

Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Đặt hàng báo chí các bài, phóng sự (điện tử và truyền hình)

Trước, trong và trong khi Nghị định được ban hành, tháng 3/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Đặt hàng báo chí các bài, phóng sự (điện tử và truyền hình)

Trước, trong và trong khi Nghị định được ban hành, tháng 7/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

4. VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, và sau khi ban hành Luật

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, và sau khi ban hành Nghị định tháng 7/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

4

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

- Đặt hàng các cơ quan báo chí đi thực tế làm tin, bài, phóng sự,

- Tổ chức các chuyên đề, tọa đàm

Sau khi Đề án được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

5

Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Sau khi Đề án được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

5. VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1

Tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Tháng 4/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ -CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ được ban hành

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

6. VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1

Triển khai thực hiện Dự án do UNFPA tài trợ giai đoạn 2022 - 2026

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Quý 2/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 3/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

7. VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

1

Chiến lược Quốc gia về nhân tài

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Quý 3/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Quý 3/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Đề án đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Sau khi Đề án được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

4

Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Tháng 9/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

5

Tổ chức báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Xây dựng tuyến tin bài về những mô hình tuyển chọn thực tế, phát huy hiệu quả tại Bộ, ngành, địa phương; đăng tải trên tạp chí, báo điện tử, phát thanh, truyền hình….

Sau khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

8. VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Xây dựng Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về xây dựng nền công vụ giai đoạn 2022-2026”

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

Tháng 6/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Hội nghị cấp Bộ trưởng/những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

Tháng 4/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

9. VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1

Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo trẻ của chính quyền địa phương và ngành Nội vụ giai đoạn 2022 - 2025

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

Tháng 4/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

Tháng 8/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

10. VỤ TỔNG HỢP

1

Xây dựng Đề án "Nghiên cứu thể chế hóa nội dung dân giám sát, dân thụ hưởng"

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Đề án được ban hành tháng 10/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 10/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

11. VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1

Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 6/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Đề án “ Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

- Cung cấp thông tin cho báo chí

Tháng 6/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Xây dựng Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 9/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

12. THANH TRA BỘ

1

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Nghị định

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 09/2012/TTBNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

13. VỤ PHÁP CHẾ

1

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố.

 

14. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1

Sửa đổi, bổ sung 02 Thông tư về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; phát triển Phần mềm chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ theo các văn bản mới

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

Trước, trong và sau khi 02 Thông tư được ban hành

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố.

 

15. TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

2

Khai trương Báo điện tử của Bộ

- Giới thiệu cho bạn đọc trong và ngoài nước, cung cấp thông tin cho báo chí.

- Xây dựng video clip về công tác chuẩn bị, hoạt động hiện tại, chức năng nhiệm vụ của Báo điện tử

Sau khi được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn báo chí ngoài Bộ.

 

16. BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

1

Đề án “Khảo sát thực trạng cơ sở tín ngưỡng và các cơ sở tư gia hoạt động tín ngưỡng như cộng đồng ở Việt Nam”.

- Cung cấp thông tin cho báo chí;

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ

- Các đơn vị liên quan.

 

3

Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 9/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ

- Các đơn vị liên quan.

 

4

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 11/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ

- Các đơn vị liên quan.

 

17. BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

1

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tập huấn, hướng dẫn

- Tin, bài, phỏng vấn, đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

- Tổ chức phỏng vấn, tọa đàm với các chuyên gia, Đại biểu Quốc hội.

Trước, trong và sau khi ban hành Luật (sửa đổi)

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Tạp chí Thi đua, khen thưởng

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn, đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Nghị định

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Tạp chí Thi đua, khen thưởng

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

18. CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

1

Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức (thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6 /2011 và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tập huấn, hướng dẫn

Tháng 9/2022

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

 

2

Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn 2021 - 2030

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, Hội thảo

- Tập huấn, hướng dẫn

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Sau khi Đề án được thông qua

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

19. VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1

Chương trình “Lịch sử Bộ Nội vụ từ năm 2006- 2020”

- Cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức Hội nghị giới thiệu

Tháng 6/2022

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Đề án văn hoá công vụ giai đoạn 2022-2026

- Cung cấp thông tin cho báo chí

Quý II/2022

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Biên soạn và xuất bản công trình lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015

- Cung cấp thông tin cho báo chí

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 12/2022

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.