Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu: 1664/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đinh Quang Tuyên
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai thành Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân, dân tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 283/TTr-STNMT ngày 30/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

1. Vị trí, chức năng

- Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng tham mưu giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ: Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở. Quản trị vận hành hệ thống các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc tỉnh; thu thập, tích hợp, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp; hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn chung

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Tham mưu thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

- Tham mưu thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham mưu tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

- Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.

- Tổ chức thực việc thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, khai thác về thông tin, hồ sơ, bản đồ, số liệu, tư liệu tổng hợp về đất đai, tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện việc chứng thực các bản sao tài liệu lưu trữ về tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, đo đạc bản đồ, môi trường;

- Thực hiện việc số hóa, in ấn, xuất bản các loại bản đồ, tài liệu, dữ liệu về tài nguyên đất, đo đạc bản đồ, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn theo phân cấp, in các vật tư, biểu mẫu chuyên dùng của ngành theo quy định;

- Thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của Pháp luật như: Thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất để phục vụ công tác thu hồi và giao đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Văn phòng Đăng ký đất đai được phép thuê dịch vụ tư vấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của Pháp luật;

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận

2.2.1. Nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp

- Thực hiện công tác tổ chức hành chính.

- Xây dựng đề án tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch, kế toán tài chính.

- Thực hiện công tác văn thư.

- Công tác tổng hợp thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện quản lý, theo dõi tài sản của cơ quan theo quy định.

- Quản lý vật tư, quỹ, bảo vệ, điện, nước của cơ quan.

- Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận.

- Thực hiện thu phí, lệ phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

2.2.2. Nhiệm vụ của phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố chuyển đến và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Thực hiện thủ tục Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra bản đồ trích đo địa chính thửa đất, trích lục thửa đất, sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

- Tham mưu chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính ở các cấp.

- Báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn của phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ về lập, cập nhật, quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ địa chính đối với các thửa đất trên địa bàn tỉnh và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

2.2.3. Nhiệm vụ của phòng Công nghệ thông tin - Lưu trữ

- Triển khai, thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện xây dựng, quản lý, quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

- Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.

- Thực hiện thu thập, cập nhật, quản lý, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc chứng thực các bản sao tài liệu lưu trữ về tài nguyên môi trường.

- Thực hiện việc số hóa, in ấn, xuất bản các loại bản đồ, tài liệu, dữ liệu về tài nguyên đất, đo đạc bản đồ, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn theo phân cấp, in các vật tư, biểu mẫu chuyên dùng của ngành theo quy định.

- Báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn của phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

2.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

- Tham mưu thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai,  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

- Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng Phôi giấy chứng nhận. Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính; đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định.

- Thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất để phục vụ công tác thu hồi và giao đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở có nhu cầu.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở có nhu cầu.

- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thu phí, lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

3.2. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

3.2.1. Các phòng chuyên môn, gồm 03 phòng

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận.

- Phòng Công nghệ thông tin - Lưu trữ.

3.2.2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, gồm 08 Chi nhánh

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Rì.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bạch Thông.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ba Bể.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn.

3.3. Số lượng người làm việc

Tổng số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (t/h);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, NCPC (Thái).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên

 

 

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Ban hành: 29/05/2017 | Cập nhật: 09/06/2017