Quyết định 1643/QĐ-TTg năm 2021 về ký kết sửa đổi, bổ sung số 1 của Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Ai-len với Chính phủ Việt Nam về hỗ trợ phát triển cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Số hiệu: 1643/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội, Dân tộc, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1643/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ KẾT VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỐ 1 CỦA THỎA THUẬN TÀI TRỢ GIỮA CHÍNH PHỦ AI-LEN VỚI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại các văn bản số: 1262/TTr-UBDT ngày 10 tháng 9 năm 2021 và 1407/UBDT-VPCTMTQG ngày 27 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung Văn bản sửa đổi, bổ sung số 1 của Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Ai-len với Chính phủ Việt Nam về hỗ trợ phát triển cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, như đề nghị của Ủy ban dân tộc nêu tại các văn bản trên.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa thuận trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ai-len.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT (2). NL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh