Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)”
Số hiệu: 1509/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hiệu lực: 13/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “RÀ TÌM VÀ XỬ LÝ BOM MÌN, VẬT NỔ NHẰM GIẢM THIỂU CÁC MỐI NGUY HIỂM VÀ HỖ TRỢ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN X (2021-2025)”.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5580/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN) viện trợ không hoàn lại, với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: “Rà tìm và xử ý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)”.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

3. Bên tài trợ: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài Cây Hòa bình Việt Nam (Peace Tree Viet Nam - PTVN), Hoa Kỳ.

4. Mục tiêu của Dự án: Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm của bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh và hỗ trợ việc triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị.

5. Các hoạt động chính của Dự án:

- Rà tìm và xử lý bom mìn vật nổ.

- Giáo dục nguy cơ bom mìn vật nổ.

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký thỏa thuận với tổ chức PTVN đến tháng 12/2025.

- Địa điểm thực hiện: tỉnh Quảng Trị.

7. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của Dự án là 10.500.000 USD do tổ chức PTVN viện trợ.

- Vốn đối ứng của Dự án: Không có.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

- Ký kết Văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện   Dự án theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện việc mua sắm xe ô tô theo quy định và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các xe ô tô mua trong Dự án.

- Lưu ý tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm hiệu quả, an toàn và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, CA;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: KTTH, NC, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh