Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số hiệu: 15/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2021/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CHỌN, TÔN VINH DANH HIỆU “TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 41/TTr-SKHCN ngày 19/8/2021 về việc đề nghị ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp (để tự kiểm tra và đăng tải);
- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng THCB-KSTTHC;
- Lưu: VT, THVX (Bắc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

QUY CHẾ

XÉT CHỌN, TÔN VINH DANH HIỆU “TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu; quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân được tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trí thức khoa học và công nghệ quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Mục đích, ý nghĩa

1. Mục đích tôn vinh

a) Xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang có đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Thông qua việc tôn vinh nhằm cổ cũ, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ không ngừng học tập, rèn luyện phát huy trí tuệ, sức sáng tạo để thu hút nhiều hơn nữa trí thức khoa học và công nghệ tham gia vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

c) Tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với đội ngũ trí thức, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang.

2. Ý nghĩa của việc tôn vinh

Danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” là danh hiệu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao tặng, nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và công tác tập hợp, đoàn kết, vận động, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội.

Trí thức khoa học và công nghệ là trí thức có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp khoa học và công nghệ; phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh.

Chương II

NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN, TÔN VINH

Điều 5. Nguyên tắc xét chọn, tôn vinh

1. Đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ trên cơ sở ghi nhận đúng mức đóng góp của các đối tượng là trí thức khoa học và công nghệ. Tuân thủ quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan trong xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu.

2. Hồ sơ tham gia xét chọn, đề nghị tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” được Hội đồng xét chọn thẩm định, bình chọn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Định kỳ 05 năm một lần, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Lần đầu được tổ chức vào năm 2023.

Điều 6. Điều kiện xét chọn

Đối tượng xét chọn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác; có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng.

2. Có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của tổ chức, đơn vị, địa phương nơi công tác và cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

3. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thi hành án hình sự hoặc có án tích hoặc trong thời gian bị xem xét, thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Điều 7. Tiêu chuẩn xét chọn

1. Cá nhân đề nghị xét chọn, tôn vinh phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Chủ nhiệm (hoặc đồng chủ nhiệm) ít nhất 01 (một) đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ được nghiệm thu đạt kết quả loại xuất sắc hoặc được cấp Nhà nước nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

b) Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học được triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

c) Có giải pháp, sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hoặc Hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ khác do các bộ, ngành hoặc toàn quốc tổ chức (nếu là nhóm tác giả thì chỉ xét chọn người do nhóm tác giả giới thiệu).

d) Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng khoa học công nghệ cấp Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Tân Trào.

đ) Có những đóng góp tích cực trong việc phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương nơi trí thức đó công tác, hoạt động.

2. Các đề tài, dự án, giải pháp, sản phẩm, sáng kiến, công trình khoa học nêu tại điểm a, b, c, d, khoản 1 Điều này đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT CHỌN

Điều 8. Hội đồng xét chọn

1. Hội đồng xét chọn danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập gồm các thành phần:

a) Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phó Chủ tịch Hội đồng

- Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực.

- Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch.

c) Các Ủy viên Hội đồng, gồm:

- Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh (căn cứ vào nội dung của đề tài, dự án, giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học, sản phẩm... theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, cơ quan Thường trực sẽ đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mời các cơ quan chuyên môn có liên quan tham gia Hội đồng).

d) Thư ký Hội đồng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng xét chọn

- Hội đồng thực hiện chức năng tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đánh giá các hồ sơ đề nghị xét chọn, tôn vinh.

- Xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc xét chọn, tôn vinh.

- Ban hành mẫu phiếu đánh giá hồ sơ xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” để các thành viên Hội đồng tham gia đánh giá.

4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét chọn

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cuộc họp của Hội đồng chỉ có giá trị khi có từ 2/3 thành viên Hội đồng trở lên tham gia.

- Hội đồng xét, đánh giá từng hồ sơ theo danh sách hồ sơ đề nghị xét chọn, tôn vinh do cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn tổng hợp.

- Căn cứ điều kiện xét chọn quy định tại Điều 6 và tiêu chuẩn xét chọn quy định tại Điều 7 Quy chế này, các thành viên Hội đồng xem xét, cho ý kiến đánh giá “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”. Trong trường hợp thành viên Hội đồng đánh giá “Không đồng ý” phải nêu rõ lý do.

- Các cá nhân được đề nghị tôn vinh phải có ít nhất 2/3 ý kiến thành viên của Hội đồng xét chọn đánh giá “Đồng ý”.

- Số lượng thành viên Hội đồng từ 11-15 người. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Hồ sơ tham gia xét chọn

Các cá nhân nộp hồ sơ về cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh), hồ sơ gồm:

1. Phiếu đăng ký tham gia xét chọn (theo mẫu 01).

2. Báo cáo thành tích (theo mẫu 02) có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý kèm theo các minh chứng cho các tiêu chuẩn xét chọn nêu tại Điều 7 Quy chế này (bản phô tô quyết định trao giải (hoặc giấy chứng nhận, bằng khen...) của cấp có thẩm quyền; quyết định công nhận kết quả thực hiện đối với những đề tài, dự án; quyết định (văn bản) công nhận giải pháp, sản phẩm, sáng kiến, công trình khoa học; các minh chứng về việc đã được áp dụng mang lại hiệu quả về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng,…).

Điều 10. Trình tự, thủ tục xét chọn, đề nghị tặng danh hiệu

1. Trình tự, thủ tục xét chọn

a) Thông báo tổ chức xét chọn: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn thông báo về việc xét chọn danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Website của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (cơ quan Thường trực của Hội đồng), Website của Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

b) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân đăng ký tham gia xét chọn nộp 01 bộ hồ sơ gốc và tối đa 15 (mười lăm) bản sao theo quy định tại Điều 9 Quy chế này (số lượng hồ sơ cụ thể do cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn quyết định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng xét chọn). Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký, báo cáo Hội đồng xét chọn.

c) Họp Hội đồng xét chọn: Cơ quan Thường trực Hội đồng đề xuất họp Hội đồng xét chọn để lựa chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn. Khi cần thiết Hội đồng có thể mời đại biểu các cơ quan hoặc xin ý kiến tham vấn của các cơ quan có liên quan.

d) Thông báo công khai kết quả lựa chọn trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Website của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân công tác (nếu có) trong thời hạn ít nhất 30 ngày.

đ) Hội đồng tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi (nếu có).

e) Hội đồng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đề nghị tặng danh hiệu

Hội đồng xét chọn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình của Hội đồng xét chọn.

b) Biên bản họp của Hội đồng xét chọn.

c) Biểu tổng hợp tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề nghị.

Điều 11. Tổ chức tôn vinh, tặng danh hiệu

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh, tặng danh hiệu cho các cá nhân. Lễ tôn vinh được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thiết thực theo quy định hiện hành về tổ chức nghi lễ tôn vinh cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.

Chương IV

QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC TÔN VINH

Điều 12. Quyền lợi cá nhân được tôn vinh

1. Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng biểu trưng và Bằng khen kèm tiền thưởng theo quy định.

2. Danh hiệu được tôn vinh là một trong những tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, nâng lương và xem xét các thành tích trong phong trào thi đua lao động sáng tạo hàng năm của tỉnh.

3. Được xem xét, đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh theo quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Điều 13. Trách nhiệm của cá nhân được tôn vinh

1. Trí thức được tôn vinh có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan phổ biến, chuyển giao, áp dụng các giải pháp, sản phẩm, dự án khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, đời sống nhằm đóng góp tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét chọn và thực hiện các công tác liên quan đến xét chọn, tôn vinh.

b) Là cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn: Tiếp nhận hồ sơ, thống kê, rà soát, tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét chọn thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tôn vinh, khen thưởng những trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu.

c) Yêu cầu các cá nhân tham gia xét chọn bổ sung hồ sơ còn thiếu so với quy định, hoặc trả lại hồ sơ cho cá nhân tham gia xét chọn khi thấy không hợp lệ, không đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

d) Tham mưu Hội đồng xét chọn ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy trình xét chọn, tôn vinh.

đ) Xây dựng dự toán kinh phí triển khai tổ chức thực hiện việc tôn vinh, khen thưởng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Cử Lãnh đạo tham gia Hội đồng xét chọn.

3. Sở Khoa học và Công nghệ: Cử Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng xét chọn và xác nhận giải pháp, sản phẩm, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân đã áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, quyền sở hữu trí tuệ của các đối tượng được xét tôn vinh theo thẩm quyền.

4. Sở Tài chính: Cử Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng xét chọn; thẩm định dự toán kinh phí triển khai tổ chức từng lần xét chọn của cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn cấp tỉnh gửi để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Tuyên Quang phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tuyên truyền, thông báo về việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định Nhà nước về công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí.

6. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Nội vụ đảm bảo việc xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của Quy chế này.

Điều 15. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức các hoạt động xét chọn và chi thưởng: Do nguồn ngân sách của tỉnh đảm bảo và nguồn huy động hợp pháp khác.

Điều 16. Khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm

1. Khiếu nại, tố cáo

a) Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả và những hành vi vi phạm trong tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

b) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ khiếu nại, tố cáo và xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời cá nhân được tôn vinh sẽ bị xem xét, thu hồi danh hiệu./.

 

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

Xét chọn danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ .........,/..............

Kính gửi:

Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ ...........,/.................

1. Họ tên người đăng ký: .....................................................................................................

2. Ngày sinh:..................................           3. Giới tính: ........................................................

4. Dân tộc:.....................................            5. Quốc tịch: .......................................

6. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................

7. Điện thoại:..................................           8. Email: .............................................................

9. Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

10. Chức vụ (nếu có): ..........................................................................................................

11. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...................................................................................

12. Học hàm:.................................             13. Học vị: .........................................................

Qua nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số ..../2021/QĐ-UBND ngày ..../9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Kế hoạch số ...../KH-UBND ngày ... tháng.../.... của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ .....,/.........., tôi xét thấy mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang.

Kính đề nghị Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ ....,/..... xem xét.

Tôi cam đoan nội dung kê khai trong hồ sơ là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

................,ngày......tháng......năm.........
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.............., ngày…… tháng……. năm……

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng Danh hiệu

“Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ..................................................

- Sinh ngày, tháng, năm: ............................................... Giới tính:…………………………...

- Dân tộc:.................................................... Quốc tịch:.........................................................

- Quê quán (ghi rõ: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương): .............................................................................................

- Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

- Đơn vị công tác: .................................................................................................................

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ...........................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ......................................................................................

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ..........................................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Nêu tóm tắt các phẩm chất có được theo quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số ......./2021/QĐ-UBND ngày ....../9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nêu tóm tắt các thành tích đạt được của cá nhân theo quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số ....../2021/QĐ-UBND ngày ......../9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tài liệu minh chứng gửi kèm:

1. ............................................................................................

2. .............................................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)