Quyết định 1421/QĐ-BTTTT năm 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu: 1421/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: 09/09/2017 Số công báo: Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1421/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cLuật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cNghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cNghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Thtrưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Công báo;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC, PTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1421/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bn

Tên gi của văn bn

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Thông tư

15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014

Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã sHS thuộc diện quản lý nhàc của Bộ Thông tin và Truyền thõng

- Theo nội dung được Chính ph giao trong Ngh đnh số 187/2013/NĐ-CP , Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành một số Thông tư (bao gồm Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 về cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính; Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in; Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 về hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng; Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in) nhằm phù hợp với tinh thần của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

- Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT không còn phù hợp với Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và không còn áp dụng trên thực tế.

Hết hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định