Quyết định 1276/QĐ-KTNN năm 2016 về Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
Số hiệu: 1276/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đoàn Xuân Tiên
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp sau khi đã sửa đổi.

Điều 2. Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-KTNN ngày 20/10/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- KTNN CN VI (03);
- Trư
ờng ĐT và BDNVKT (03);
- Lưu: VT, TCCB (03).

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đoàn Xuân Tiên

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 1276 /QĐ-KTNN ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng

1.1. Mục tiêu

- Chương trình cấp độ 1: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các khoản mục cụ thể trên báo cáo tài chính doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 2: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán để đánh giá công tác quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 3: Trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp.

1.2. Đối tượng

- Chương trình cấp độ 1:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 1-3 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 2:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 4-8 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 3:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

2. Chương trình bồi dưỡng

2.1. Thời gian

Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 160 tiết.

Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.

2.1.1. Chương trình cấp độ 1: 72 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 64 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 08 tiết.

2.1.2. Chương trình cấp độ 2: 48 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 40 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 08 tiết.

2.1.3. Chương trình cấp độ 3: 40 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 08 tiết.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.

2.2.2. Phương pháp đánh giá

Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.

3. Cấu trúc nội dung chương trình

3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Tổng quan quy trình kiểm toán doanh nghiệp

16

2

Kỹ năng kiểm toán các khoản mục về tài sản

32

3

Kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

16

 

Ôn tập, kiểm tra

08

 

Tổng thời lượng: 72 tiết (tương đương 09 ngày)

3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại doanh nghiệp

16

2

Tìm hiểu các quy định và phương pháp lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp và những vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

08

4

Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của doanh nghiệp

16

 

Ôn tập, kiểm tra

08

 

Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 06 ngày)

3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán doanh nghiệp

08

2

Kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất

08

3

Kỹ năng phân tích trong kiểm toán doanh nghiệp

08

4

Kỹ năng lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp

08

 

Ôn tập, kiểm tra

08

 

Tổng thời lượng: 40 tiết (tương đương 05 ngày)