Quyết định 1250/QĐ-BTC năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015
Số hiệu: 1250/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1250/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định s118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chc ca Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách Hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 16/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết lun của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với việc “tăng cường công tác quản lý chống việc chuyn giá của doanh nghiệp có vn đu tư nưc ngoài tại Việt Nam”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015.

Điều 2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, xây dựng các giải pháp triển khai đảm bảo tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015 kịp thời, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (đ báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương,pháp, Công an, Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để phối hợp thực hiện);
- U
BND các tnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp thực hiện);
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ H
oàng Anh Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định
s 1250/QĐ-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

Tập trung xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động chuyển giá; hạn chế, ngăn ngừa, tình trạng các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết lợi dụng chuyển giao nội bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh... để làm giảm nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật; tăng cường tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng đưa ra các quy định, hướng dẫn cụ thể để kiểm soát, ngăn ngừa, hạn chế hoạt động chuyển giá nhằm làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp tại Việt Nam của các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết;

2.2. Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp độc lập theo từng ngành nghề kinh doanh có rủi ro cao trong quản lý giá chuyển nhượng và danh mục giá giao dịch trên thị trường của một shàng hóa chủ yếu trên cơ stham khảo giá hàng hóa cùng loại tại các nước trong khu vực và trên thế giới làm cơ schung cho các Cục Thuế sử dụng, phân tích rủi ro trong công tác quản lý giá chuyển nhượng; xử lý thông tin thu thập được phục vụ cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá và lưu trữ hồ sơ theo quy định;

2.3. Thu thập, nghiên cứu các dấu hiệu chuyển giá đang được các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam thực hiện; kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá của ngành thuế trong thời gian vừa qua;

2.4. Xây dựng tài liệu đào tạo về quản lý giá chuyển nhượng trên cơ sở thu thập tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế quản lý; soạn thảo quy trình thanh tra, kiểm tra thuế đi với hoạt động chuyn giá;

2.5. Đào tạo, trang bị kiến thức chuyên môn sâu, rộng cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý giá chuyển nhượng để có khả năng đảm đương nhiệm vụ khó khăn này trong tương lai;

2.6. Tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra đi với hoạt động chuyên gia của các doanh nghiệp tại cơ quan thuế các cp, đảm bảo việc lập kế hoạch thanh tra và cũng như thực hiện thanh tra thực tế đi với hoạt động chuyển giá chiếm ít nhất 20% số cuộc thanh tra trong 01 năm;

2.7. Xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về tăng cường năng lực quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp liên kết. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, xây dựng cơ chế xác định chính xác giá trị tài sản cố định và giá nguyên, nhiên, vật liệu đu vào; nghiên cứu các giải pháp quản lý đi với hoạt động chuyển giá đã được các nước áp dụng có hiệu quả;

2.8. Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về giá chuyển nhượng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhm nâng cao ý thức tuân thủ của các doanh nghiệp, cán bộ thuê và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;

2.9. Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nhằm nhận diện, đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi lợi dụng chuyển giá để tránh thuế của các doanh nghiệp Việt Nam có mối quan hệ liên kết và chng tht thu Ngân sách Nhà nước.

II. NỘI DUNG

Nội dung hoạt động, lộ trình thực hiện và phân công nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục kèm theo chương trình này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, nghiên cứu xây dựng các giải pháp và tchức thực hiện Chương trình hành động kim soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-­2015; điều phối các hoạt động, chỉ đạo, kim tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo kịp thời và hiệu quả; b trí Ngân sách đthực hiện các chương trình, dự án về quản lý, kiểm soát hoạt động chuyển giá; định kỳ hàng năm tng hợp tình hình báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Tổng cục Thuế, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động cụ thcủa đơn vị mình.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thuế xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện theo các nội dung, lộ trình đã được phê duyệt đảm bảo đạt hiệu quả cao theo mục tiêu Chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015.