Quyết định 12083/QĐ-BCT năm 2014 về công bố Định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò - Phần Xây dựng
Số hiệu: 12083/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12083/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG MỎ THAN HẦM LÒ - PHẦN XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này tập “Định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò - Phần Xây dựng”.

Điều 2. Tập Định mức này thay thế cho tập “Định mức dự toán chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò” đã được ban hành tại Quyết định số 47/2001/QĐ- BCN ngày 24 tháng 10 năm 2001 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mỏ than hầm lò. Trong quá trình sử dụng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì phản ánh kịp thời cho Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam,
- Tổng công ty Đông Bắc;
- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN