Quyết định 12/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Số hiệu: 12/2022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2022/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2016/QĐ-UBND NGÀY 01/8/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sa đi, bsung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thđơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ, ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung điều 9 Thông tư s15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tại Tờ trình số 14/TTr-SNN ngày 12/01/2022 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 17/01/2022 về việc sa đi, bổ sung một số quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (sau đây gọi là Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND như sau:

“a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có Giám đốc và từ 03 đến 04 Phó Giám đốc”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND như sau:

“Các tổ chức tham mưu, tổng hợp; chuyên môn, nghiệp vụ: 06 phòng

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Phòng Quản lý xây dựng công trình;

e) Phòng Kỹ thuật và chính sách nông nghiệp”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND như sau:

“Các Chi cục thuộc Sở: 07 Chi cục

a) Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội;

b) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội;

c) Chi cục Chán nuôi và Thú y Hà Nội;

d) Chi cục Kiểm lâm Hà Nội;

e) Chi cục Thủy sản Hà Nội;

g) Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội;

h) Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND như sau:

“Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 06 đơn vị

a) Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội;

b) Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội;

c) Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội;

d) Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội;

đ) Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội;

e) Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND như sau:

1.Các tổ chức sau thuộc Sở sẽ được sắp xếp theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a) Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội và Chi cục Thủy lợi Hà Nội.

b) Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội và Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.

c) Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý và dịch vụ thủy lợi Hà Nội và Ban Duy tu các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề án, trình UBND Thành phố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định.

2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2022.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, các PCVP; Phòng: TH, NC, KT, TK-BT;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh