Quyết định 1130/QĐ-BNN-CB năm 2012 thành lập Tổ thẩm định nội dung tài chính Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2012-2014
Số hiệu: 1130/QĐ-BNN-CB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1130/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG TÀI CHÍNH DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3124/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Danh mục Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2012-2014;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BNN-CB ngày 21/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2012-2014;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định nội dung tài chính Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2012-2014 (lĩnh vực khuyến công). Danh sách thành viên Tổ thẩm định nội dung tài chính được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ Thẩm định nội dung tài chính dự án theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên trong Hội đồng tư vấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG TÀI CHÍNH DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010-2014
(Kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-BNN-CB ngày 17 tháng 5 năm 2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

 

1

Ông An Văn Khanh

Phó Cục trưởng

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

Tổ trưởng

2

Bà Đinh Thị Phương

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính

Tổ phó

3

Ông Lê Văn Bầm

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Thành viên

4

Ông Nguyễn Thanh Lâm

Phó Giám đốc

Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Thành viên

5

Ông Lê Nguyên Đạt

Chuyên viên

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Thành viên

6

Ông Trần Minh Hà

Chuyên viên

Vụ Tài chính

Thành viên

7

Ông Nguyễn Thanh Dũng

Phó Trưởng phòng

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

Thành viên kiêm thư ký