Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021
Số hiệu: 1103/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Dương Tấn Hiển
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1103/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM ĐẦU KỲ 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, Kỳ họp thứ 19 về Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 733/TTr-SXD ngày 15 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021 (theo nội dung Kế hoạch đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- TT. Thành ủy - TT. HĐND thành phố (để b/c);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ (để b/c);
- CT, các PCT UBND thành phố:
- Lưu: VT, PQT.
6911-733

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM ĐẦU KỲ 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1103/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, Kỳ họp thứ 19.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện công tác phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 và năm đầu kỳ 2021 có kiểm soát phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đảm bảo các quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Chỉ tiêu phát triển nhà ở

Đến năm 2025, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 25,5 m2/người (trong đó: khu vực đô thị là 26,3 m2/người; khu vực nông thôn 24,0 m2/người), tổng diện tích sàn nhà ở toàn thành phố đến năm 2025 đạt khoảng 33.015.161 m2 sàn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu là 12 m2 sàn/người; cụ thể:

STT

Khu vực

D báo đến năm 2025

Diện tích bình quân
(m2/người)

Diện tích sàn nhà ở
(m2)

I

Toàn thành phố

25,5

33.036.723

1

Khu vực đô thị

26,4

22.799.193

2

Khu vực nông thôn

23,7

10.237.530

Giai đoạn 2021 - 2025, diện tích nhà ở xây dựng mới hoàn thành trên địa bàn thành phố là khoảng 5.326.572 m2 sàn, tương ứng khoảng 38.892 căn; trong đó:

a) Nhà ở thương mại: Tổng diện tích sàn hoàn thành là khoảng 1.769.227 m2 (chiếm tỷ lệ 33,2 %), tương ứng 9.829 căn;

b) Nhà ở xã hội: Tổng diện tích sàn hoàn thành là khoảng 345.669 m2 (chiếm tỷ lệ 6,5%), tương ứng 5.982 căn; trong đó diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê phấn đấu đạt tối thiểu 69.133 m2 sàn (chiếm tỷ lệ 20% diện tích xây dựng nhà ở xã hội);

c) Nhà ở trong dự án tái định cư: Tổng diện tích sàn hoàn thành là khoảng 500.740 m2 (chiếm tỷ lệ 9,4%), tương ứng 5.007 căn;

d) Diện tích sàn hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là khoảng 2.710.936 m2 (chiếm tỷ lệ 50,9 %), tương ứng 18.073 căn.

2. Diện tích đất để xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích đất để phát triển các dự án nhà ở là 2.375,0 ha, Trong đó:

a) 1.262,5 ha để phát triển các dự án có diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025;

b) 1.112,4 ha để phát triển các dự án có diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 (ước tính 60% diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025).

3. Nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

a) Dự báo nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 48.755 tỷ đồng;

b) Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng,...;

c) Nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình;

d) Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội, v.v…, và từ Ngân sách nhà nước để hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào (hỗ trợ này chỉ áp dụng cho dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân có tỷ lệ nhà ở cho thuê từ 50% trở lên - kế hoạch sử dụng vốn sẽ xem xét cụ thể trong Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố, sẽ được lập trong năm 2022).

đ) Vốn đầu tư dự án Nhà ở trong dự án tái định cư phân ra 2 hình thức:

- Nhà nước sử dụng ngân sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật, người dân tự xây dựng nhà ở;

- Nhà nước sử dụng ngân sách xây dựng nhà ở tái định cư tại 4 huyện.

Kế hoạch sử dụng vốn thực theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của HĐND thành phố.

4. Vị trí, khu vực phát triển nhà ở

Vị trí, khu vực phát triển nhà ở bao gồm:

a) Vị trí của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang thực hiện: gồm các vị trí tại:

- Phụ lục 1A: Danh mục dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở đang triển khai thực hiện;

- Phụ lục 1B: Danh mục dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện;

- Phụ lục 1C: Danh mục dự án phục vụ tái định cư đang triển khai thực hiện.

b) Vị trí của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong tương lai:

- Bao gồm các vị trí tại Phụ lục 2: Danh mục vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025;

- Những vị trí, khu vực phát triển nhà ở trên cơ sở các vị trí quy hoạch đất ở tại các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) đã được phê duyệt và còn hiệu lực, có quy mô tối thiểu 20 ha (đảm bảo hình thành khu đô thị có nhà ở với hạ tầng đồng bộ);

- Những vị trí, khu vực do nhà đầu tư “Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở” đề xuất thuộc đất “nhóm nhà ở hiện hữu” theo quy hoạch phân khu được phê duyệt và còn hiệu lực.

Danh sách vị trí, khu vực phát triển nhà ở có thể thay đổi, cập nhật trong kế hoạch phát triển nhà hàng năm để phù hợp với tình hình phát triển thực tế và theo chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt.

Tính đến thời điểm tháng 12/2021, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 74 vị trí của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang thực hiện; 82 vị trí mời gọi đầu tư dự án nhà ở trong tương lai.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM ĐẦU KỲ 20211

1. Vị trí phát triển nhà ở

Vị trí, khu vực phát triển nhà ở bao gồm:

a) Vị trí của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang thực hiện: gồm các vị trí tại:

- Phụ lục 1A: Danh mục dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở đang triển khai thực hiện;

- Phụ lục 1B: Danh mục dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện;

- Phụ lục 1C: Danh mục dự án phục vụ tái định cư đang triển khai thực hiện.

b) Vị trí của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong tương lai:

- Bao gồm các vị trí tại Phụ lục 2: Danh mục vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025;

- Những vị trí, khu vực phát triển nhà ở trên cơ sở các vị trí quy hoạch đất ở tại các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) đã được phê duyệt và còn hiệu lực, có quy mô tối thiểu 20 ha (đảm bảo hình thành khu đô thị có nhà ở với hạ tầng đồng bộ );

- Những vị trí, khu vực do nhà đầu tư “Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở đề xuất thuộc đất “nhóm nhà ở hiện hữu” theo quy hoạch phân khu được phê duyệt và còn hiệu lực.

Danh sách vị trí, khu vực phát triển nhà ở có thể thay đổi, cập nhật trong kế hoạch phát triển nhà hàng năm để phù hợp với tình hình phát triển thực tế và theo chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt.

2. Kế hoạch phát triển nhà ở theo loại hình

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm trong năm 2021 là 597.755 m2 sàn, tỷ lệ diện tích từng loại hình nhà ở tầng thêm cụ thể như sau:

a) Diện tích nhà ở thương mại, khu đô thị là: 95.968 m2 (chiếm tỷ lệ 16,4 %).

b) Diện tích sàn nhà CT xã hội là: 0 m2 (chiếm tỷ lệ 0 %).

c) Diện tích sàn nhà ở trong dự án tái định cư là: 52.384 m2 (chiếm tỷ lệ 10,1%).

d) Diện tích sàn nhà ở dân tự xây là: 449.402 m2 (chiếm tỷ lệ 73,5 %)

3. Dự báo diện tích, dân số, diện tích bình quân năm 2021

Căn cứ theo mục tiêu về diện tích, dân số, diện tích bình quân Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, chỉ tiêu năm 2021 cụ thể như sau:

a) Diện tích nhà ở toàn thành phố là 28.307.906 m2 trong đó:

- Diện tích nhà ở tại đô thị là 18.709.981 m2.

- Tổng diện tích nhà ở nông thôn là 9.597.925 m2

b) Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố năm 2021 là 22,7 m2/người. Trong đó:

- Diện tích nhà ở bình quân tại đô thị là 22,8 m2/người.

- Diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn là 22,6 m2/người.

4. Diện tích đất để phát triển nhà ở

Cùng với các dự án khu đô thị đang triển khai xây dựng, tiếp tục mời gọi và chấp thuận đầu tư các dự án mới để phát triển nhà ở theo các khu vực đã được quy hoạch để phát triển nhà ở trong năm 2021.

Diện tích đất để phát triển nhà ở trong năm 2021

STT

Diện tích đất để phát triển dự án nhà ở

Diện tích đất cần đầu tư năm 2021 (ha)

Dự án nhà ở thương mại, KĐT

Dự án nhà ở xã hội

Dự án tái định cư

 

TOÀN THÀNH PHỐ

440,6

10,8

23,5

1

Hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025

231,1

5,8

15,6

2

Hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 và chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025

209,5

5,1

7,9

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các công việc cần ưu tiên thực hiện trong quá trình triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và năm đầu kỳ 2021

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

Tổng hợp danh mục các dự án đầu tư về nhà ở, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn quận, huyện đến năm 2025 nhằm phục vụ công tác mời gọi thu hút đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

Lập quy trình đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị đảm bảo khoa học, đơn giản, để thực hiện và phù hợp quy định pháp luật hiện hành về đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị.

Công khai, hướng dẫn cụ thể quy trình đầu tư cho các nhà đầu tư hiểu rõ và thực hiện.

Sở Kế hoạch và đầu tư

Các sở ngành liên quan

4

Giới thiệu địa điểm, rà soát, đề xuất các dự án cần mời gọi đầu tư; Đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị để đưa vào Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Các Sở ngành liên quan

5

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn.

Kịp thời hỗ trợ cho chủ đầu tư, tạo điều kiện trong việc hỗ trợ, bồi thường, giải tỏa và tái định cư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Các s ngành liên quan

6

Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội tại khu vực đô thị của thành phố.

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nhà trọ cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang nhà trọ đảm bảo các điều kiện tối thiểu về sinh hoạt cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Sở Xây dựng

Các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

8

Khuyến khích thiết kế và áp dụng mô hình nhà ở sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Xem xét ban hành thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Sở Xây dựng

Các sở ngành liên quan

9

Vận hành Hệ thống tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng

Các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

a) Sở Xây dựng

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

+ Trên cơ sở Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm được phê duyệt, Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố2, quận và các huyện trong từng thời kỳ và hàng năm để triển khai thực hiện; chỉ đạo, điều hành và kiểm điểm kết quả thực hiện theo định kỳ; chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm;

+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Sở, Ban ngành có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư trong công tác thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo quy định của luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật nhà ở;

- Công bố công khai, minh bạch Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở; hướng dẫn việc triển khai, cơ chế chính sách phát triển nhà ở, quỹ đất để phát triển nhà ở trên cổng thông tin điện tử theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng “Đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ” để thực hiện phát triển nhà ở xã hội cho thành phố;

- Chủ trì phối hợp các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trong kỳ Kế hoạch.

- Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội tại khu vực đô thị của thành phố.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nhà trọ cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang nhà trọ đảm bảo các điều kiện tối thiểu về sinh hoạt cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp;

- Khuyến khích thiết kế và áp dụng mô hình nhà ở sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Xem xét ban hành thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

- Vận hành Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

b) Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc bố trí kế hoạch vốn phát triển nhà ở hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trị, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo pháp luật về đầu tư; xây dựng, bổ sung, cập nhật các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển nhà vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

- Công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

- Tổng hợp danh mục các dự án đầu tư về nhà ở, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn quận, huyện đến năm 2025 nhằm phục vụ công tác mời gọi thu hút đầu tư.

- Lập quy trình đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị đảm bảo khoa học, đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp quy định pháp luật hiện hành về đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị; Công khai, hướng dẫn cụ thể quy trình đầu tư cho các nhà đầu tư hiểu rõ và thực hiện.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các dự án xây dựng nhà ở đã và đang triển khai thực hiện để cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 của thành phố và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao cho các chủ đầu tư khác thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ.

- Phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

đ) Sở Tư pháp

- Phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát nhu cầu nhà ở của các hộ chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở trong quá trình triển khai thực hiện.

g) Sở Giao thông vận tải

Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phát triển mạng lưới giao thông nhằm thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở.

h) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý nguồn vốn và quản lý việc sử dụng nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội cho các các hộ chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo thành phố; Chủ trì, phối hợp, rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn trình Giám đốc ngân hàng theo quy định.

- Thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân trong nước để cho các đối tượng xã hội có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài hạn.

i) Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố

Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đánh giá, xác định nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động làm việc tại các KCN để có cơ sở lập và triển khai các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân KCN.

k) Liên Đoàn lao động thành phố

Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp”.

l) Cục Thuế thành phố

Phối hợp với Sở xây dựng trong việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong phạm vi quyền hạn được giao.

m) Các Sở, ban, ngành khác có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan cho các đơn vị được giao chủ trì trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Tổ chức, chỉ đạo triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở và thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Tổng hợp kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng theo định kỳ;

b) Trên cơ sở Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố, phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng và các Sở, ban ngành liên quan thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn;

c) Thường xuyên cập nhật, báo cáo về công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn hàng năm;

d) Phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 14/09/2018;

đ) Giới thiệu địa điểm, rà soát, đề xuất các dự án cần mời gọi đầu tư; Đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị để đưa vào Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm;

e) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn; Kịp thời hỗ trợ cho chủ đầu tư, tạo điều kiện trong việc hỗ trợ, bồi thường, giải tỏa và tái định cư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

4. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở

a) Tổ chức xây dựng và triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chấp hành đúng các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Đảm bảo nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thực hiện dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt;

c) Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan;

d) Báo cáo đầy đủ thông tin về dự án bất động sản theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BXD về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết./.

 

 1 Kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021

2 Theo Khoản 5, Điều 3, Nghị định 99/2015/NĐ-CP: Các chỉ tiêu trong chương trình phát triển nhà ở, bao gồm chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người, diện tích nhà ở tối thiểu, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở mới, chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cần đánh giá việc thực hiện khi sơ kết, tổng kết nhiệm vụ này.

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở Ban hành: 20/10/2015 | Cập nhật: 03/11/2015

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Nhà ở Ban hành: 15/07/2020 | Cập nhật: 13/11/2020

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật cư trú Ban hành: 11/07/2013 | Cập nhật: 09/08/2013