Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
Số hiệu: 1062/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Cao Sơn
Ngày ban hành: 28/09/2021 Ngày hiệu lực: 28/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 09 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1363/TTr- SCT ngày 21/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 (có Biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chỉ được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên trong Danh mục này và phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Sở Công Thương Ninh Bình.

Điều 3. Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Hàng hóa tại hội chợ, triển lãm thương mại phải được trưng bày, giới thiệu trong các gian hàng tiêu chuẩn (kích thước 3mx3m) hoặc khu vực tương đương với gian hàng tiêu chuẩn;

2. Đảm bảo đầy đủ các dịch vụ điện, nước, an ninh, vệ sinh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục XTTM - Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP5.
NN_VP5_QDUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Cao Sơn

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Địa phương

Địa điểm tổ chức

Lĩnh vực ưu tiên

1

Thành phố Ninh Bình

Nhà thi đấu TDTT tỉnh - Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

Hàng nông sản, sản phẩm công nghiệp, vật tư, Hoa,cây cảnh.

2

Thành phố Tam Điệp

Trung Tâm thể thao thành phố- Tổ 1, phường Tây Sơn, TP Tam Điệp

Hàng tiêu dùng, vật tư, sản phẩm công nghiệp

3

Huyện Kim Sơn

Sân Nhà văn hóa xã Như Hòa- Xã Như Hòa, huyện Kim Sơn

Hàng tiêu dùng, vật tư, sản phẩm công nghiệp

4

Huyện Hoa Lư

Trung tâm VHTT huyện Hoa Lư - Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư

Hàng nông sản, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp

5

Huyện Nho Quan

Khu vực Chợ mới Nho Quan- Phố Tân Tiến, Thị trấn Nho Quan

Mặt hàng Thủ công mỹ nghệ; các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu

Sân vận động xã Đồng Phong- Khu trung tâm Xã Đồng Phong

Mặt hàng Thủ công mỹ nghệ; các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu

Sân vận động xã Quỳnh Lưu- Khu trung tâm xã Quỳnh Lưu

Mặt hàng Thủ công mỹ nghệ; các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu

Ghi chú: Các huyện Yên Mô, Yên Khánh, Gia Viễn chưa bố trí được địa điểm để tổ chức hội chợ, triển lãm nên không đăng ký địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn./.