Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi Điều 1 Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt
Số hiệu: 1050/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1050/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3854/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 04/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM PHÂN BÓN QUỐC GIA TRỰC THUỘC CỤC TRỒNG TRỌT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Trên cơ sở Quyết định số 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt tại các Văn bản: số 456/TTr-TT-VP ngày 22/3/2012; số 560/TTr-TT-VP ngày 04/04/2012 Về việc chuyển trụ sở Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia thuộc Cục Trồng trọt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt như sau:

“Điều 1. Thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

3. Trung tâm có Giám đốc, Phó Giám đốc và các bộ phân chuyên môn nghiệp vụ do Cục trưởng Cục Trồng trọt bổ nhiệm, thành lập theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.”

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Trồng trọt tổ chức thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, VP Bộ, TTr Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (40b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát