Quyết định 08/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 08/2022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Trọng Hải
Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2022/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỂM B, KHOẢN 2, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2020/QĐ-UBND NGÀY 25/02/2020 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 382/STC-NSHX ngày 26 tháng 01 năm 2022; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 11/BC- STP ngày 24 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một phần Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

Bãi bỏ điểm b, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2022.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Trọng Hải

 

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ban hành: 20/01/2020 | Cập nhật: 05/02/2020