Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định
Số hiệu: 06/2022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 17/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2022/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chng tội phạm;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tnh tại Tờ trình số 457/TTr-CAT-PV01 ngày 03 tháng 3 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 34/BC-STP ngày 11 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTT
Q Việt Nam tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- L
Đ, CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm TH - CB;
- Lưu: VT, K
18.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

QUY ĐỊNH

VỀ NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định (sau đây viết tắt là Quỹ phòng, chống tội phạm); trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm.

2. Các cá nhân, tập thcó thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Quỹ phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, quản lý, điều hành để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Quỹ phòng, chống tội phạm được mtài khoản tại Kho bạc nhà nước tnh Bình Định.

3. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

4. Nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm không được trùng với các nội dung chi từ nguồn chi hỗ trợ khác, số kinh phí kết dư của Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau đtiếp tục sử dụng.

Điều 4. Nguồn hình thành Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm đã được hình thành từ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định.

2. Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Điều 5. Nội dung chi và định mức chi

Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

1. Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy: Tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng, tối đa đối với tập thlà 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

2. Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và các chế độ, chính sách khác được pháp luật quy định.

Điều 6. Thẩm quyền chi

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy: Mức chi khen thưởng cho cá nhân trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng, mức chi khen thưởng cho tập thể trên 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng và quyết định chi theo khoản 2, Điều 5 của Quy định này.

2. Giám đốc Công an tỉnh quyết định chi khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy: Mức chi khen thưng cho cá nhân tối đa không quá 3.000.000 đồng/người/lần khen thưởng, mức chi khen thưởng cho tập thể tối đa không quá 15.000.000 đồng/tập th/lần khen thưởng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Công an tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm tnh Bình Định, được ủy quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Bình Định để quản lý và m skế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn quy trình chi Quỹ phòng, chống tội phạm phù hợp với nội dung Quy định này và pháp luật có liên quan.

c) Phối hợp các đơn vị liên quan huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức cho Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

d) Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Công an theo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an đtổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Sở Tài chính đ theo dõi, tng hợp chung.

2. Sở Tài chính

a) Rà soát số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm đã được hình thành theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh để chuyn bố trí tạo nguồn Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

b) Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng; tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

3. Các cơ quan, đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống tội phạm tnh

a) Trên cơ sở nhu cầu sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 5 Quy định này lập dự toán chi Quỹ phòng, chống tội phạm gửi Công an tnh thẩm định.

b) Các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh phải msổ kế toán để theo dõi các khoản thu, chi Quỹ và lập báo cáo quyết toán Quỹ theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; lập và gửi đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo tài chính về sử dụng Quỹ theo định kỳ và báo cáo quyết toán 6 tháng, hàng năm về Công an tỉnh và Sở Tài chính.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới đó.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tổng hp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.