Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Số hiệu: 04/2022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Hà Lan Anh
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2022/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ PHÒNG Ở TẠI CỤM NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 15/TTr-SXD ngày 28/3/2022 về việc quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định; Sở Tài chính tại văn bản số 427/STC-QLG ngày 23/3/2022; Sở Tư pháp tại Văn bản số 300/BC-TĐ ngày 25/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định như sau:

1. Đối tượng thuê là học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là sinh viên) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê để ở trong thời gian học tập.

2. Mức giá thuê phòng: (Phòng loại A có bình tắm nóng lạnh; Phòng loại B không có bình tắm nóng lạnh)

a) Phòng 02 giường tầng, ở tối đa 4 sinh viên:

- Loại A: 105.000 đồng/sinh viên/tháng;

- Loại B: 85.000 đồng/sinh viên/tháng;

b) Phòng 03 giường tầng, ở tối đa 6 sinh viên:

- Loại A: 100.000 đồng/sinh viên/tháng;

- Loại B: 80.000 đồng/sinh viên/tháng;

c) Phòng 04 giường tầng, ở tối đa 8 sinh viên:

- Loại A: 95.000 đồng/sinh viên/tháng;

- Loại B: 75.000 đồng/sinh viên/tháng;

3. Mức giá trên đã bao gồm thuế theo quy định, chi phí quản lý vận hành nhà ở, chi phí bảo trì nhà ở (không bao gồm: dịch vụ trông giữ xe, tiền điện, tiền nước sinh hoạt, internet...).

4. Ban quản lý nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định thực hiện niêm yết công khai nội dung thu, mức thu và tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thuê phòng tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022 và thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 14/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc Quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Ban quản lý nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Lan Anh

 

 

 

 

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản Ban hành: 15/03/2018 | Cập nhật: 26/03/2018

Nghị quyết 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2013/QĐ-UBND Ban hành: 10/07/2018 | Cập nhật: 02/08/2018

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở Ban hành: 20/10/2015 | Cập nhật: 03/11/2015

Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá Ban hành: 14/11/2013 | Cập nhật: 20/11/2013