Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2022 về ký Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương người lao động giữa Việt Nam - Malaysia
Số hiệu: 40/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 20/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MALAYSIA VỀ TUYỂN DỤNG, VIỆC LÀM VÀ HỒI HƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Chính phủ đối với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 13/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia về tuyển dụng, việc làm và hồi hương người lao động (Bản ghi nhớ) như kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình nêu trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Malaysia.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động - Th
ương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp, Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: PL, KGVX,
TH, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QH
QT(2). GT

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ Ban hành: 01/10/2016 | Cập nhật: 03/10/2016