Nghị quyết 36/NQ-CP năm 2022 về ký Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam và Trung Hoa
Số hiệu: 36/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ CUNG CẤP KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Chính phủ đối với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 782/TTr-BKHĐT ngày 08 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tài khóa 2020.

Điều 2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Trung Quốc.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục ủy quyền cho việc ký Hiệp định trên theo quy định.

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ về việc ký Hiệp định trên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ gần nhất; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Trung Quốc triển khai Hiệp định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thà
nh; các Vụ: PL, KTTH, TH, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2). NT

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.