Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2022 về thông qua Dự thảo Báo cáo về thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021
Số hiệu: 33/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 48/TTr-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ (bảng tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ gửi kèm) để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo và chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký dự thảo báo cáo gửi Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội nêu trên trong ngày 15 tháng 3 năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TCNS của QH;
- VPCP: các PCN, Trợ l
ý TTg, các Vụ: TH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3)

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Về: Dự thảo báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021

1. Xin ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021 (Để kịp gửi báo cáo của Chính phủ phục vụ phiên họp tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề nghị các đồng chí TVCP quan tâm nghiên cứu, cho ý kiến, gửi về VPCP đúng thời hạn)

Phương án

Số lượng TVCP lựa chọn

Đồng ý

21

Không đồng ý

0

Ý kiến khác:

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: Biểu quyết đồng ý sau khi nội dung sau đây được tiếp thu, chỉnh sửa: Tại dự thảo báo cáo phần C.II Các tồn tại, hạn chế mục ghi chú (foot note) số 71 đề nghị bỏ nội dung “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai” ra khỏi ghi chú. Lý do: năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành công tác tổng kết và xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai năm 2013 và trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; tuy nhiên: (i) Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 3571/TTKQH-PL của Tổng thư ký Quốc hội đã thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình và không trình dự thảo Nghị quyết, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung sửa đổi trong Luật Đất đai để khắc phục các vướng mắc, bất cập, bảo đảm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị và tiến hành các thủ tục theo quy định để xây dựng dự án Luật bảo đảm chất lượng; (ii) Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhận được Công văn số 1304/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức nghiên cứu, đánh giá, tổng kết đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ, sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI; tổ chức tổng kết thi hành luật Đất đai, trên cơ sở đó kiến nghị các định hướng đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, làm căn cứ cho sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Danh sách thành viên Chính phủ đã trả lời

STT

Chức vụ

H và Tên

Trạng thái

Ngày trả lời

1

Phó Thủ tướng Chính phủ

Phạm Bình Minh

Đã trả lời

14/03/2022

2

Phó Thủ tướng Chính phủ

Lê Minh Khái

Đã trả lời

11/03/2022

3

Phó Thủ tướng Chính phủ

Vũ Đức Đam

Đã trả lời

12/03/2022

4

Phó Thủ tướng Chính phủ

Lê Văn Thành

Đã trả lời

14/03/2022

5

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Phan Văn Giang

Đã trả lời

12/03/2022

6

Bộ trưởng Bộ Công an

Tô Lâm

Đã trả lời

13/03/2022

7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Trần Văn Sơn

Đã trả lời

14/03/2022

8

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Bùi Thanh Sơn

Đã trả lời

13/03/2022

9

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Phạm Thị Thanh Trà

Đã trả lời

12/03/2022

10

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Chí Dũng

Đã trả lời

14/03/2022

11

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hồ Đức Phớc

Đã trả lời

14/03/2022

12

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Minh Hoan

Đã trả lời

14/03/2022

13

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Văn Thể

Đã trả lời

13/03/2022

14

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trần Hồng Hà

Đã trả lời

14/03/2022

15

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Thanh Nghị

Đã trả lời

12/03/2022

16

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đào Ngọc Dung

Đã trả lời

14/03/2022

17

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Văn Hùng

Đã trả lời

12/03/2022

18

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Huỳnh Thành Đạt

Đã trả lời

11/03/2022

19

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Kim Sơn

Đã trả lời

11/03/2022

20

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Hầu A Lềnh

Đã trả lời

12/03/2022

21

Tổng Thanh tra Chính phủ

Đoàn Hồng Phong

Đã trả lời

12/03/2022

Danh sách thành viên Chính phủ chưa trả lời

STT

Chức vụ

H và Tên

Trạng thái

Ngày trả lời

1

Thủ tướng Chính phủ

Phạm Minh Chính

Chưa trả lời

 

2

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Lê Thành Long

Chưa trả lời

3

Bộ trưởng Bộ Công thương

Nguyễn Hồng Diên

Chưa trả lời

4

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Mạnh Hùng

Chưa trả lời

5

Bộ trưởng Bộ Y tế

Nguyễn Thanh Long

Chưa trả lời

6

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng

Chưa trả lời