Nghị quyết 296/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19
Số hiệu: 296/NQ-UBTVQH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐÃ XUẤT CẤP ĐỂ VIỆN TRỢ, CỨU TRỢ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID-19

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 04 tháng 09 năm 2021 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 123/BC-UBTCNS15 ngày 06 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Sử dụng 2.199 tỷ đồng (hai nghìn một trăm chín mươi chín tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù 172.889,47 tấn gạo dự trữ quốc gia đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 04 tháng 9 năm 2021.

Điều 2.

Giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Th
tướng Chính phủ;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Các PCTQH
, Ủy viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các
UB cùa QH;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Lưu: HC, TCNS

- e-pas: 66271

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.