Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3)
Số hiệu: 19/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2021/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 (LẦN 3)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

 Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3), với số vốn 87.917 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021: 33.222 triệu đồng (Đính kèm Phụ lục I).

2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương: 52.750 triệu đồng (Đính kèm Phụ lục II). Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022.

3. Bổ sung Kế hoạch vốn năm 2021 nguồn thu tiền sử dụng đất Khu tái định cư - dân cư khu hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng): 1.945 triệu đồng (Đính kèm Phụ lục III).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN-TP. HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT: HĐND, UBND cấp huyện;
- Ban TT.UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Huyến

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI NĂM 2020 SANG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021

Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 điều chỉnh, bổ sung

Giảm

Tăng

Ghi chú

 

 

 

 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo nguồn vốn

 

Tổng

Ngân sách địa phương

Tổng

Ngân sách địa phương

 

Cân đối ngân sách

Thu hồi các khoản ứng trước ngân sách tỉnh (nguồn kết dư). Trong đó: CĐNS

Thu  vượt tiền sử dụng đất năm 2019

Thu vượt XSKT năm 2019

Cân đối ngân sách

Thu hồi các khoản ứng trước ngân sách tỉnh (nguồn kết dư). Trong đó: CĐNS

Thu vượt tiền sử dụng đất năm 2019

Thu vượt XSKT năm 2019

 

Trong CĐNS

Xổ số kiến thiết

Trong CĐNS

Xổ số kiến thiết

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

130.650

53.229

15.729

3.073

26.809

31.810

130.650

53.229

15.729

3.073

26.809

31.810

33.222

33.222

 

 

A

CẤP TỈNH QUẢN LÝ

122.862

52.535

15.064

3.073

26.809

25.381

118.587

52.535

10.789

3.073

26.809

25.381

29.134

24.859

 

 

I

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

30.983

9.340

1.500

-

20.143

-

23.888

5.845

-

-

18.043

-

8.995

1.900

 

 

1

Nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C)

1.850

1.850

 

 

 

 

355

355

 

 

 

 

1.495

 

 

 

2

Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3

1.000

 

1.000

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

3

Hệ thống cống ngăn mặn nam kênh Xà No giai đoạn 2

500

 

500

 

 

 

-

 

 

 

 

 

500

 

 

 

4

Đường Tây Sông Hậu (đoạn từ đường Trần Ngọc Quế đến đường 3 Tháng 2), thành phố Vị Thanh

20.143

 

 

 

20.143

 

16.143

 

 

 

16.143

 

4.000

 

 

 

5

Mở rộng đường tránh thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

7.490

7.490

 

 

 

 

5.490

5.490

 

 

 

 

2.000

 

 

 

6

Đường tỉnh 930 (Long Mỹ - KNN ứng dụng CN cao)

-

 

 

 

 

 

935

 

 

 

935

 

 

935

Tất toán tài khoản

 

7

Đường 19/8, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

-

 

 

 

 

 

54

 

 

 

54

 

 

54

Tất toán tài khoản

 

8

Đường số 1 thuộc khu đô thị Nguyễn Huệ, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy

-

 

 

 

 

 

87

 

 

 

87

 

 

87

Tất toán tài khoản

 

9

Đường ô tô về trung tâm xã Tân Thuận, Tân Hòa, Vị Bình, huyện Châu thành A và huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

-

 

 

 

 

 

44

 

 

 

44

 

 

44

Tất toán tài khoản

 

10

Liên trạm Bảo vệ thực vật, Khuyến nông - Khuyến ngư, Thúy y và Thủy lợi huyện Châu Thành A

-

 

 

 

 

 

193

 

 

 

193

 

 

193

Tất toán tài khoản

 

11

Cống Hậu Giang 3, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

-

 

 

 

 

 

587

 

 

 

587

 

 

587

Tất toán tài khoản

 

II

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang

381

381

-

-

-

-

3.178

3.178

-

-

-

-

381

3.178

 

 

1

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2- Giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

381

381

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

381

 

 

 

2

Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A

-

 

 

 

 

 

3.178

3.178

 

 

 

 

 

3.178

 

 

III

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

2.797

2.797

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.797

-

 

 

1

Khu tái định cư phục vụ KCN Sông Hậu đợt 3 - GĐ 1

1.797

1.797

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1.797

 

 

 

2

Hoàn chỉnh hạ tầng KCN Tân Phú Thạnh - GĐ1, huyện Châu Thành A

1.000

1.000

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

IV

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

264

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264

 

 

 

1

Khu tái định cư phục vụ dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

264

264

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

264

 

 

 

V

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

27.870

14.166

9.375

3.073

1.256

-

29.704

14.166

9.371

3.073

1.256

1.838

2.556

4.390

 

 

1

Khu hậu cử đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh và khu hành chính quản lý thuộc Trung tâm văn hóa tỉnh Hậu Giang

11.058

10.875

183

-

-

-

9.458

9.275

183

 

 

 

1.600

 

 

 

2

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh

1.000

1.000

-

-

-

-

2.600

2.600

 

 

 

 

 

1.600

 

 

3

Sửa chữa Trụ sở các Sở, ban ngành tỉnh giai đoạn 2

27

-

-

27

-

-

11

 

 

11

 

 

16

 

 

 

4

Khu xử lý nước thải tập trung Cụm tiểu thủ công nghiệp thị xã Ngã Bảy

3.046

-

-

3.046

-

-

2.796

 

 

2.796

 

 

250

 

 

 

5

Trường Tiểu học Tân Long 2

210

200

10

-

-

-

217

200

17

 

 

 

 

7

 

 

6

Trường Tiểu học thị trấn Cây Dương 1

126

-

126

-

-

-

165

 

165

 

 

 

 

39

 

 

7

Trường Trung học cơ sở Ngô Hữu Hạnh

2.571

-

2.571

-

-

-

2.531

 

2.531

 

 

 

40

 

 

 

8

Trường Tiểu học Ngã Sáu

321

-

321

-

-

-

340

 

340

 

 

 

 

19

 

 

9

Trường Trung học phổ thông Vị Thanh

8.255

2.091

6.164

-

-

-

7.605

2.091

5.514

 

 

 

650

 

 

 

10

Trụ sở làm việc trung tâm Tin học và dịch vụ Tài chính công tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2

1.256

-

-

-

1.256

-

1.409

 

 

153

1.256

 

 

153

 

 

11

Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác

-

 

 

 

 

 

2.572

 

621

113

 

1.838

 

2.572

 

 

VI

Sở Giáo dục và Đào tạo

26.281

-

900

-

-

25.381

24.000

-

457

-

-

23.543

2.409

128

 

 

1

Trường Trung học phổ thông Hòa An

45

 

45

 

 

 

103

 

103

 

 

 

 

58

 

 

2

Trường Trung học phổ thông Châu Thành A

413

 

413

 

 

 

189

 

189

 

 

 

224

 

 

 

3

Nâng cấp sửa chữa và xây dựng nhà vệ sinh Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh

72

 

72

 

 

 

2

 

2

 

 

 

70

 

 

 

4

Nâng cấp sửa chữa và xây dựng nhà vệ sinh Trường Trung học phổ thông Ngã Sáu

53

 

53

 

 

 

24

 

24

 

 

 

29

 

 

 

5

Nâng cấp sửa chữa và xây dựng nhà vệ sinh Trường Trung học phổ thông cái Tắc

47

 

47

 

 

 

17

 

17

 

 

 

30

 

 

 

6

Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng nhà vệ sinh Trường Trung học phổ thông Phú Hữu

21

 

21

 

 

 

12

 

12

 

 

 

9

 

 

 

7

Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng nhà vệ sinh Trường Trung học phổ thông Tân Long

75

 

75

 

 

 

16

 

16

 

 

 

59

 

 

 

8

Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng nhà vệ sinh Trường Trung học phổ thông Vĩnh Tường

174

 

174

 

 

 

24

 

24

 

 

 

150

 

 

 

9

Đầu tư hệ thống lọc nước uống cho các trường trên địa bàn tỉnh

25.381

 

 

 

 

25.381

23.543

 

 

 

 

23.543

1.838

 

 

 

10

Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng nhà vệ sinh Trường Trung học phổ thông Cây Dương

-

 

 

 

 

 

40

 

40

 

 

 

 

40

 

 

11

Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Xây dựng mới 10 phòng học

-

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

3

Tất toán tài khoản

 

12

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang;

-

 

 

 

 

 

20

 

20

 

 

 

 

20

Tất toán tài khoản

 

13

Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà học 03 tầng, khu hiệu bộ, ký túc xá, nhà thi đấu đa năng.

-

 

 

 

 

 

7

 

7

 

 

 

 

7

Tất toán tài khoản

 

VII

Sở Thông tin và Truyền thông

3.105

-

3.105

-

-

-

893

-

893

-

-

-

2.212

-

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

3.105

 

3.105

 

 

 

893

-

893

 

 

 

2.212

 

 

 

VIII

Công an tỉnh

153

153

-

-

-

-

13.581

11.526

-

-

2.055

-

16

13.444

 

 

1

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát 113. Hạng mục: Trạm biến áp và đường dây trung hạ áp

30

30

 

 

 

 

25

25

 

 

 

 

5

 

 

 

2

Công an xã Long Phú

23

23

 

 

 

 

12

12

 

 

 

 

11

 

 

 

3

Công an xã Vĩnh Viễn A

100

100

 

 

 

 

116

116

 

 

 

 

 

16

 

 

4

Cơ sở làm việc Công an thành phố Ngã Bảy thuộc Công an tỉnh Hậu Giang (Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

-

 

 

 

 

 

13.428

11.373

 

 

2.055

 

 

13.428

Thu hồi tạm ứng TQNS 13.428 triệu đồng

 

IX

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2.790

1.503

184

-

1.103

-

2.307

1.503

68

-

736

-

1.702

1.219

 

 

1

Trường bắn Trung đoàn 114

26

-

26

-

-

-

23

 

23

 

 

 

3

 

 

 

2

Ban CQHS xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, Hậu Giang

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Ban CQHS xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

4

-

4

-

-

-

1

 

1

 

 

 

3

 

 

 

4

Ban CQHS TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang

2

-

2

-

-

-

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

5

Ban CQHS xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang

34

-

34

-

-

-

-

 

-

 

 

 

34

 

 

 

6

Ban CQHS xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Hậu Giang

-

-

 

-

-

-

12

 

12

 

 

 

 

12

Tất toán tài khoản

 

7

Ban CQHS xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang

4

-

4

-

-

-

1

 

1

 

 

 

3

 

 

 

8

Ban CQHS xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang

10

-

10

-

-

-

9

 

9

 

 

 

1

 

 

 

9

Nhà ăn Thủy tạ

76

-

76

-

-

-

1

 

1

 

 

 

75

 

 

 

10

Nhà làm việc cán bộ khu A Ban CHQS Phụng Hiệp

27

-

27

-

-

-

20

 

20

 

 

 

7

 

 

 

11

Sửa chữa Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

82

82

-

-

-

-

47

47