Nghị quyết 108/NQ-CP bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 108/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/NQ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2021 TỈNH QUẢNG NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8593/BTC-QLN ngày 03 tháng 08 năm 2021;

Trên cơ sở biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8593/BTC-QLN nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu báo cáo bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Trên cơ sở quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Bộ Tài chính thông báo việc bổ sung nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại (kinh phí sự nghiệp) năm 2021 để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An cho tỉnh Quảng Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg; các Vụ: QHQT, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.