Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021
Số hiệu: 103/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 161/TTr-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2021,

Trên cơ sở biu quyết của các Thành viên Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, tập trung chi cho phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 161/TTr-BTC nêu trên. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của số liệu báo cáo.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội cho phép b sung 14.620 tỷ đồng (Mười bốn nghìn, sáu trăm hai mươi tỷ đồng) số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 vào nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 đtập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
-
VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Các Vụ: QHĐP,
TH;
- Lưu: VT, KTTH (2).
H.Dương

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.