Công văn 996/TCHQ-GSQL năm 2022 về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp chống bán phá giá
Số hiệu: 996/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 24/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 996/TCHQ-GSQL
V/v hình thức chứng từ CNXX đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp CBPG

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần phải nộp đối với các hàng hóa thuộc diện áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. Sau khi trao đi với Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau: 

Khi làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng thực hiện áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, đơn vị thực hiện theo các Quyết định về áp dụng thuế chống bán phá giá của Bộ Công Thương. Theo đó: trường hợp tại Quyết định của Bộ Công Thương có quy định việc nộp Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phù hợp với các Hiệp định tự do thương mại đang có hiệu lực thì cơ quan hải quan chấp nhận Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để giải quyết thủ tục thông quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan sao gửi kèm theo đây công văn số 118/PVTM-P1 ngày 2/3/2022 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (thay tr
lời công văn số 2819/HQTPHCM-GSQL)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân
Thành