Công văn 9936/VPCP-TTĐT năm 2016 kiểm tra xử lý thông tin
Số hiệu: 9936/VPCP-TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9936/VPCP-TTĐT
V/v kiểm tra xử lý thông tin

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng cấp biển số xe ô tô tại tỉnh Thừa Thiên Huế thiếu minh bạch.

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, làm rõ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tnh Thừa Thiên - Huế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN (để b/c),

các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Lê Mạnh Hà;
Các Vụ: V.III, NC, V.I;
- Lưu: VT, TTĐT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.