Công văn 9907/VPCP-TCCV năm 2016 thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg
Số hiệu: 9907/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9907/VPCP-TCCV
V/v thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Báo cáo số 4367/BC-BKHCN ngày 24 tháng 10 năm 2016 về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định hiện hành; kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử để bảo đảm hiệu quả của các hoạt động.

2. Bộ Tư pháp có hướng dẫn việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan ngành dọc tại địa phương.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCB, KGVX, KTTH, PL;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành