Công văn 9897/BTC-QLCS năm 2016 về mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô
Số hiệu: 9897/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9897/BTC-QLCS
V/v mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; đến ngày 01/7/2016, Bộ Tài chính đã nhận được đăng ký nhu cầu mua sm tập trung cấp quốc gia là xe ô tô của một số Bộ, ngành và địa phương; Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối với xe ô tô không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính như xe ô tô 29, 30, 34, 47 chỗ ngồi; xe tải; xe bán tải; xe tưới đường, cây; xe ép, chở rác…: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định và hưng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

2. Đối với xe ô tô thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính:

Do năm 2016 các Bộ, ngành, địa phương đang thực hiện rà soát, sắp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Sau khi hoàn thành việc rà soát mi xác định được số xe ô tô thừa, thiếu của tng Bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, xử lý điều chuyển từ Bộ, ngành địa phương thừa sang Bộ, ngành, địa phương thiếu; Nếu không có nguồn xe điều chuyển thì mi thực hiện việc mua sắm. Tuy nhiên, tiến độ rà soát, sắp xếp xe ô tô của các Bộ, ngành, địa phương không đồng đều nên chưa xác định được nhu cầu mua xe ô tô của cả nước, trong khi đó các Bộ, ngành, địa phương đã sắp xếp xong mà có nhu cầu cấp bách về xe ô tô lại phải chờ các Bộ, ngành, địa phương khác; Do vậy, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7624/BTC-QLCS ngày 06/6/2016 trình Thủ tướng Chính phủ tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung đối với xe ô tô.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Bộ Tài chính trả lời để các Bộ, ngành, địa phương biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí