Công văn 988/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu xe ô tô
Số hiệu: 988/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 988/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe ô tô

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ô tô Thế Gii.
(Đ/c
: G01-01A Vista Tower, số 628C xa lộ Hà Nội, Quận 2, TP. HCM)

Trả lời công văn số 01-2016-CV-GSQL ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH Ô tô Thế Giới về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3342/TCHQ-GSQL ngày 20/4/2016 gửi Bộ Giao thông vận tải và công văn số 5675/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương để trao đổi về trường hợp nhập khẩu của Công ty.

Tại công văn trả lời số 6152/BGTVT-KHCN ngày 02/6/2016, Bộ Giao thông vận tải đã nêu “Bộ Giao thông vn tải và Cục quản chuyên ngành thuộc Bộ chưa đủ căn cứ đ kết luận là xe đã qua sử dụng đ áp dụng Thông tư liên tịch s 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 quy định xe ô tô cũ nhập khu vào Việt Nam”.

Tại công văn trả lời số 616/XNK-CN ngày 06/7/2016 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có nêu theo quy định tại khoản 1 mục I Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 thì Ô tô đã qua sử dụng ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thi gian ti thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường ti thiu là 10.000 km (mười nghìn) tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam”

Như vậy, theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải - Bộ quản lý chuyên ngành về ô tô thì các ô tô nhập khẩu của Công ty chưa đủ căn cứ đ kết luận là đã qua sử dụng áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT- BTC-BCA. Do đó, đề nghị Công ty căn cứ theo quy định về việc nhập khẩu xe ô tô chưa qua sử dụng đ làm thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn) tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam.

Xem nội dung VB