Công văn 985/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN về nhập khẩu hàng hóa
Số hiệu: 985/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phát.
(Đ/c: Số 19, ngách 1/44, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 37-2016/CV-TP ngày 11/7/2016 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phát về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị Công ty đối chiếu cụ th mô tả hàng hóa kèm theo mã số HS của hàng hóa Công ty dự kiến nhập khẩu, trường hợp hàng hóa của Công ty nằm trong Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của các Bộ, ngành thì không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ; Công ty chỉ thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành.

Đối với mặt hàng như mô tả của Công ty (xe lu tĩnh bánh lốp, xe nâng hàng), Công ty có thể tham khảo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mt an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên h với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 .Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
...

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:
...

e) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xem nội dung VB