Công văn 9845/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9845/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Khắc Điệp
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9845/BGTVT-KCHT
V/v xây dựng định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được Tờ trình số 2421/TTr-ĐS ngày 10/9/2021 về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán xây dựng định mức thu gom, bảo quản vật tư thu hồi từ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Tờ trình số 2396/TTr-ĐS ngày 09/9/2021 về việc thẩm định, phê duyệt Đề cương, dự toán xây dựng định mức bảo trì cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng; Tờ trình số 2397/TTr-ĐS ngày 09/9/2021 về việc thẩm định, phê duyệt Đề cương, dự toán xây dựng định mức bảo trì cầu Thăng Long, tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển của Tổng công ty ĐSVN.

Căn cứ Thông báo Kết luật số 366/TB-BGTVT ngày 17/9/2021 của Bộ GTVT về rà soát công tác xây dựng các định mức trong lĩnh vực đường sắt; trong đó: “Giao Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với Tổng công ty ĐSVN khẩn trương rà soát các định mức cần cập nhật, bổ sung đối với công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia để đưa vào chương trình xây dựng văn bản pháp luật theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 1689/BGTVT-KCHT ngày 02/3/2021”, đề nghị Cục ĐSVN tổng hợp các kiến nghị của Tổng công ty ĐSVN tại các Tờ trình nêu trên, đề xuất phương án thực hiện, trình Bộ GTVT đưa vào chương trình xây dựng văn bản pháp luật theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KCHT (V.Cg).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KCHTGT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Khắc Điệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.