Công văn 984/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
Số hiệu: 984/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 1894/HQQN-GSQL ngày 19/7/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của Điều 155 Luật Thương mại, Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, người nhận ủy thác nhập khẩu là chủ hàng hóa nhập khẩu và đồng thời là người đứng tên khai báo nhập khẩu trên tờ khai hải quan. Việc ủy quyền nhập khẩu chỉ thực hiện đối với các trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn các Chi cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định tại Luật Thương mại, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 155. Uỷ thác mua bán hàng hóa

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Xem nội dung VB
Điều 5. Người khai hải quan

Người khai hải quan gồm:

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.

3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

4. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

5. Đại lý làm thủ tục hải quan.

6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.